Historisk arkiv

Økt satsing på vern av naturområder og opprydding i gamle miljøsynder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Vern av naturområder og opprydding i gamle miljøsynder er hovedprioriteringene i Miljøverndepartementets budsjettforslag for 2003, som korrigert øker med 3.9%. Gjennomføring av nasjonalparkplanen, videreføring av barskogvernet og arbeidet med fylkesvise verneplaner og marin verneplan er sikret gjennom bevilgninger og tilsagnsfullmakter i budsjettet. Arbeidet med opprydding i gamle miljøsynder intensiveres ved at bevilgningene til tiltak mot forurensede sedimenter, PCB og andre miljøgifter økes. (03.10.02) Statsbudsjettet 2003 – miljø:- Opprydding i forurenset sjøbunn- 110 millioner kroner til vern av barskog- Nærmere 80 millioner til villaksen- Overvåking av det biologiske mangfold- Flere nye nasjonalparker neste år- Økt forskning i nordområdene- Økt satsing på friluftsliv- Samisk kulturminnevern styrkes- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes- Restaurering av Steinvikholm- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Økt satsing på vern av naturområder og opprydding i gamle miljøsynder

Vern av naturområder og opprydding i gamle miljøsynder er hovedprioriteringene i Miljøverndepartementets budsjettforslag for 2003. Gjennomføring av nasjonalpark­planen, videreføring av barskogvernet og arbeidet med fylkesvise verneplaner og marin verneplan er sikret gjennom bevilgninger og tilsagnsfullmakter i budsjettet. Arbeidet med opprydding i gamle miljøsynder intensiveres ved at bevilgningene til tiltak mot forurensede sedimenter, PCB og andre miljøgifter økes.

Miljøverndepartementets budsjettforslag for 2003 har en samlet ramme på 2 785,2 mill. kroner. Dette er noe lavere enn i 2002, bl.a. grunnet en avtalefestet justering av utbetalingene til miljøtiltak på Kolahalvøya og at ansvaret for oljevernberedskapen er flyttet fra Miljøverndepartementet til Fiskeridepartementet sammen med bevilgningene til formålet. Justert for disse endringene, er Miljøverndepartementets budsjett økt med 3,9 %.

Bruk og vern av naturområder

Alle vernevedtak i barskogplanen blir fattet innen utgangen av 2002. Bevilgningen øker med om lag 40 mill. kroner for å gjennomføre vernevedtakene, slik at den samlede innsatsen for barskogvern blir 110 mill. kr i 2003. Regjeringen vil i tillegg videreføre satsingen på skogvern, og legger opp til at det også i 2003 skal vernes ytterligere skogområder. Samtidig foreslår Regjeringen å fjerne dagens skattefordel for investeringer i nye skogsbilveier for å redusere presset på skogområdene.

For å opprettholde gjennomføringstempoet i Nasjonalparkplanen, foreslår Regjeringen å doble tilsagnsfullmakten for nasjonalparkene. Det planlegges flere nye nasjonalparker og utvidelser i 2003. I tillegg vil Regjeringen etablere flere naturreservater og landskapsvern­områder. Arbeidet med fylkesvise verneplaner videreføres gjennom en økt tilsagnsfullmakt. Bevilgningene til å sikre friluftsområder og til tiltak i nasjonalparker økes.

Regjeringen vil styrke innsatsen for de ville laksebestandene. Kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris vil bli trappet opp, og det foreslås økte midler til ulike bevaringstiltak. En annen av våre mest truede arter er fjellreven, og Regjeringen foreslår økte midler til bevaringstiltak for denne arten.

Regjeringen følger opp stortingsmeldingen om biologisk mangfold ved å etablere "Nasjonalt program for kartlegging, overvåking og artsdatabank". Programmet skal kartlegge og formidle kunnskap om truede og hensynskrevende arter og naturtyper. Totalt foreslås ca 10 mill. kroner til kartleggingsprogrammet og ca 8 mill. kroner til artsdatabanken.

Regjeringen foreslår økte midler til arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for norsk del av Barentshavet. Videre økes bevilgningen til marin forskning med 2 mill. kroner.

Arbeidet med å avdekke og å bekjempe miljøkriminalitet er en viktig oppgave for Regjeringen. I 2003 vil Justisdepartementet gjennom Politidirektoratet, sette økt fokus på bekjempelse av miljøkriminalitet og arbeide for at dette prioriteres i politidistriktene.

Opprydding i gamle miljøsynder

Regjeringen øker bevilgningen til oppryddingstiltak i forurensede sedimenter med 10 mill. kroner, og foreslår samtidig en bestillingsfullmakt på 20 mill. kroner for å sikre tilstrekkelig framdrift i arbeidet med miljøgifter og sedimenter. I tråd med strategien i Havmiljømeldingen legges det opp til betydelig innsats på dette feltet allerede i 2003, med bl.a. opprydding i høyrisikoområder og utarbeidelse av fylkesvise tiltaksplaner. Fire pilotprosjekter startes opp i 2002 for å skaffe bedre kunnskap om tekniske løsninger og kostnader ved oppryddingen.

Klima

Regjeringen legger opp til en mer ambisiøs klimapolitikk, og vil fra 2005 innføre et kvotesystem for klimagassutslipp fra virksomheter som ikke har CO 2 avgift. Regjeringen vil i 2003 innføre en avgift på klimagassene HFK og PFK. Regjeringen foreslår å endre avgiften på sluttbehandling av avfall for å ta mer hensyn til miljøkostnadene ved anlegget og stimulere til energigjenvinning. Det foreslås også en tilskuddordning for energiutnyttelse som i 2003 vil beløpe seg til 40 mill. kroner.

Regjeringen foreslår å styrke klimaforskningen. På Miljøverndepartementets budsjett økes midlene til forskning på effekter av klimaendringer med 4 mill. kroner. På Olje- og energidepartementets budsjett øker bevilgningene til forskning på alternativ energi med 40 mill. kroner, og vil sammenlagt beløpe seg til 220 mill. kroner i 2003.

Kulturminner

Norsk kulturminnefond vil være operativt fra 1. januar 2003, og vil få sekretariat på Røros. En eventuell økning av kulturminnefondet vil bli vurdert i forbindelse med Revidert nasjonal­budsjett for 2003. Den økte satsingen på kulturminneområdet fortsetter med en rekke konkrete prosjekter, bl.a restaureringsprogrammet for stavkirkene, støtte til restaurering av Stavanger Domkirke, besøkssenter ved Borgund stavkirke, nominasjon av to nye områder til Verdens­arvlisten, samt pågående restaurering ved Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal.

Kollektivtransport og bymiljø

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektivtrafikken i 2003-budsjettet på Samferdselsdepartementets budsjett. Samlet øker bevilgningene til kollektivtrafikkformål med nærmere 370 mill. kroner i 2003.

Regjeringen vil følge opp stortingsmeldingen om bedre miljø i byer og tettsteder. Aktuelle tiltak er pilotprosjekter å bedre miljøforholdene, omforme gamle byområder, drift og vedlikehold av sentrumsområder.

Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Jon Rørvik, 91 33 06 92
Avdelingsdirektør Arne Ness, 92 22 35 06

Les mer

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke