Historisk arkiv

Regjeringen satser på økt forskning i nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Havområdene i Arktis har stor innvirkning på klimaet og været, både i vår del av verden og globalt. Modellstudier viser dessuten at polarområdene vil merke eventuelle klimaendringer først og kraftigst. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Regjeringen satser på økt forskning i nordområdene

Havområdene i Arktis har stor innvirkning på klimaet og været, både i vår del av verden og globalt. Modellstudier viser dessuten at polarområdene vil merke eventuelle klimaendringer først og kraftigst.

- Klimaendringer representerer en stor utfordring både faglig og politisk, og effektene av klimaendringer krever kunnskap. Derfor satser regjeringen ekstra på klimaforskning i nordområdene, sier miljøvernminister Børge Brende.

Styrker norsk-russisk polarforskningssamarbeidet

Regjeringen foreslår å sette av midler til å styrke det norsk-russiske polarforskningssamarbeidet, med særlig vekt på området klimaendringer. Forskningsbasene på Svalbard vil være sentrale i denne satsingen. Det er i inneværende år avsatt 8 mill. kroner til oppstart av et nytt forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd om effekter av klimaendringer på bl.a. arktiske økosystemer. I budsjettet for 2003 er det avsatt ytterligere 4 mill. kroner til programmet.

Menneskelig aktiviteter, miljøgifter og klimaendringer er i ferd med å påvirke isbjørnene bl.a. ved Svalbard. Et pålitelig bestandsestimat er et helt vesentlig utgangspunkt for å kunne overvåke utviklingen og påvise endringer. Regjeringen har derfor avsatt 1,5 mill. kroner for å framskaffe en oversikt over størrelsen på isbjørnstammen ved Svalbard og til å styrke kartleggingen av isbjørnens utbredelse. Nyere forskningsresultater tyder på at Norge og Russland deler en felles bestand i området Svalbard – Frans Josef Land. Det er derfor tatt et initiativ til at kartleggingen skal skje innenfor rammene av et felles norsk-russisk isbjørnprosjektet.

Kontaktperson

Svein Tore Halvorsen, 22 24 59 65

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke