Historisk arkiv

Unik barskog over store deler av Øst-Norge vernes!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd vedtok i dag den store satsingen på vern av skog i Øst-Norge. Verneplanen omfatter til sammen 160 kvadratkilometer, der 60 kvadratkilometer er produktiv skog. - Dette vedtaket markerer sluttføringen av barskogplanen som ble behandlet av Stortinget i 1996, og starten på Regjeringens satsing på utvidet skogvern i Norge, sier miljøvernminister Børge Brende. (13.12.02)

Pressemelding

Dato: 13.12.02

Miljøvernminister Børge Brende:

Unik barskog over store deler av Øst-Norge vernes!

Kongen i statsråd vedtok i dag den store satsingen på vern av skog i Øst-Norge. Verneplanen omfatter til sammen 160 kvadratkilometer, der 60 kvadratkilometer er produktiv skog. - Dette vedtaket markerer sluttføringen av barskogplanen som ble behandlet av Stortinget i 1996, og starten på Regjeringens satsing på utvidet skogvern i Norge, sier miljøvernminister Børge Brende.

Trillemarka. Foto Bård Bredesen
Trillemarka. Viktig område å ta vare på for å sikre artsmangfoldet i norske barskoger.
Foto: Bård Bredesen
Stubbe i Trillemarka. Foto Bård Bredesen
Trillemarka. U
lvelav på død furustamme i gammel furuskog. Ulvelav er et eksempel på en hensynskrevende art, som er knyttet til gammel furuskog, og som har rike forekomster i Trillemarkaområdet.
Foto: Bård Bredesen

Vedtaket markerer avslutningen på den landsomfattende barskogplanen som ble behandlet av Stortinget i 1996. Øst-Norge planen utgjorde opprinnelig totalt ca. 110 kvadratkilometer, hvorav 40 kvadratkilometer var produktiv barskog.

Økt skogvern

I tillegg har regjeringen starter arbeidet med økt skogvern gjennom vern av åtte nye områder med til sammen ca.50 kvadratkilometer. Rundt 20 kvadratkilometer av dette arealet er produktiv skog. Trillemarka i Buskerud utgjør et viktig og stort område.

- Formålet med vernet er å ta vare på både de typiske barskogområder og de mer sjeldne, truede elementene i barskognaturen, sier Brende.

- Mesteparten av skogarealene her i landet ligger i region Øst-Norge. Det er stor spennvidde i geologi, jordtype og klima mellom øvre deler av Østerdalen og lynghei/kystskogområdene langs kysten. I tillegg til store arealer med barskog, finnes også innblanding av edelløvskog og andre løvskogtyper, kalkskoger, sumpskoger og strandskoger.

Sammenhengende verneområder

- Det tidligere skogvernet i Øst-Norge manglet viktige skogtyper og større sammenhengende verneområder. Dette har vi nå rettet opp i denne nye verneplanen for barskog, sier Brende.

- Det har vært vanskelig å finne skog som tilfredsstiller kravene til at skogen skal være urørt, noe som i utgangspunktet er ønskelig. - En del områder foreslås derfor fredet på tross av at områdene har vært noe påvirket av hogst og andre inngrep, sier miljøvernministeren.

Finansieringen av dette vernet er sikret ved bevilgninger både fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet.

Kontaktpersoner

avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22245877
rådgiver Olav Bakken Jensen tlf. 22245872