Historisk arkiv

Vern av unik kystnatur i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vernet 74 områder som inngår i kystverneplanen for Nordland. Verneplanen omfatter totalt ca. 977 kvadratkilometer. - Nordlandskysten har naturkvaliteter av internasjonal verdi. Verneplanen fanger opp områder som hele økologiske enheter. Slik sikrer planen viktige verneverdier både for dyr, fugler og planter, i tillegg til spesielle landskap og kvartærgeologiske formasjoner, sier miljøvernminister Børge Brende. (06.12.02)

Pressemelding

Dato: 06.12.02

Miljøvernminister Børge Brende:

Vern av unik kystnatur i Nordland av internasjonal verdi

Kongen har i statsråd i dag vernet 74 områder som inngår i kystverneplanen for Nordland. Verneplanen omfatter totalt ca. 977 kvadratkilometer. -Nordlandskysten har naturkvaliteter av internasjonal verdi. Verneplanen fanger opp områder som hele økologiske enheter. Slik sikrer planen viktige verneverdier både for dyr, fugler og planter, i tillegg til spesielle landskap og kvartærgeologiske formasjoner, sier miljøvernminister Børge Brende.

Nykan
Karakteristisk fjellformasjon. Trenykan i
Nykan naturreservat i Røst kommune. Ett av mange fuglefjell i Nordland.Foto: Gunnar Rofstad.
Sanddyner i Morfjorden
Sanddyner i Morfjorden naturreservat i Hadsel kommune. Sanddyner av denne typen har en begrenset utbredelse i Norge. Nordland har hovedtyngden av denne naturtypen i Norge.Foto: Gunnar Rofstad.
Lundefugl
Lundefugl, en typisk art for fuglefjell i Nordland.Foto: Gunnar Rofstad.

- Disse unike områdene langs Nordlandskysten er en nasjonal naturarv. Kystverneplanen er et viktig skritt mot målet om vern av norsk natur for kommende generasjoner, sier Brende.

Enestående saltvannskjærgård

Nordlandskysten utgjør ca. en fjerdedel av landets samlede kystlinje, og byr på store landskapsmessige kontraster. Verneplanen utgjør omtrent 3 % av arealet i kystsonen i Nordland fylke. Helgelandskysten har store strandflater med milelange gruntvannsområder og mange frodige øyer. I den nordlige delen av fylket, i Lofoten og Vesterålen, stuper bratte fjell rett ned i havet. Både nasjonalt og internasjonalt har Nordlandskysten viktige verneverdier, med stor geografisk utstrekning, variert berggrunnsgeologi og landskapsmessig spennvidde, som gjenspeiles i et meget variert plante- og dyreliv.

Med tusenvis av øyer, holmer og skjær er deler av Nordlandskysten et enestående eksempel på velutviklet saltvannskjærgård. Dette landskapet ble dannet i kvartærtiden, og er en svært sjelden landskapstype globalt.

Området har derfor ornitologisk betydning i internasjonal sammenheng. I tillegg til de store naturfaglige verdiene, er det også kulturhistoriske verdier knyttet til kulturminner og kulturmiljøer.

I Kystverneplan for Nordland er det foretatt en samlet vurdering av kystsonen, og utvelgelse av aktuelle områder er gjort ut fra de samlede kunnskapene om naturfaglige forekomster. Det er lagt vekt på å fange opp så vel særpregede som typiske forekomster ut fra både zoologiske, ornitologiske, botaniske, landskapsmessige og kvartærgeologiske kriterier.

74 verneområder

Verneplanen omfatter totalt 74 verneområder. Av disse er 62 naturreservater, 3 fuglefredningsområder, 6 landskapsvernområde med dyrelivsfredning og 3 landskapsvernområde med plantelivsfredning.

Tre områder i kystverneplanen inngår i St.meld. nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge:

 • Helgelandsøyene (Ytre Vegaøyan verneområde og Muddværet fuglefredningsområde).
 • Svellingsflaket (Svellingsflaket landskapsvernområde).
 • Røstøyene (Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat).

Verneplanen er en oppfølging av bl.a. St.meld. nr. 68 (1980-81) Vern av norsk natur, som la opp til at et utvalg av norsk natur skal vernes etter naturvernloven.

Spesielt viktige naturområder

- I det samlede arbeidet for å bevare det biologiske mangfoldet, skal naturvernloven sikre en "grunnmur" i form av et nasjonalt nettverk av spesielt viktige områder i de ulike naturtypene i Norge, sier miljøvernminister Brende.

I tillegg er kystverneplanen en oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk av kystsona. Etter Stortingets behandling av meldingen er det ved sluttbehandlingen av kystverneplanen gjennomført omfattende prosesser og avklaringer mellom miljøvernmyndighetene, fiskerimyndighetene, næringsorganisasjoner og kommuner. Det er blant annet foretatt nærmere analyser av ulike områders egnethet for framtidig havbruk.

Næringsinteressene er hørt

Som et resultat av disse avklaringene er sjøarealene i verneområdene, og dermed også konfliktene med havbruk, redusert betydelig. En god del arealer med potensiale for framtidig havbruk er tatt ut av planen for å redusere konfliktene.

Verneplanen omfatter et totalareal på ca. 977 km,2 hvorav ca. 92 km2 er tidligere fredninger. Omtrent 90 % av planens totalareal er sjøareal. Totalt sjøareal i verneplanen utgjør ca. tre prosent av det samlede sjøarealet innenfor grunnlinjen i Nordland fylke. Naturreservatene, som er den strengeste verneformen blant annet når det gjelder havbruk, utgjør ca 1,8 prosent av sjøarealet innenfor grunnlinjen i Nordland.

- Sjelden har en verneplan vært så grundig behandlet for å avklare forholdet til næringsinteressene, og ikke minst forholdet til framtidige muligheter for havbruk. Jeg er overbevist om at eksportrettede næringer som havbruk og fiskeri vil tjene på å kunne dokumentere gode miljøhensyn i vid forstand, inkludert et nettverk av viktige verneområder, sier miljøvernminister Børge Brende.

Hubro
Ungfugl av hubro. Deler av Helgelandskysten er viktig for hubroen. Foto Gunnar Rofstad.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Rådgiver Asbjørn Solås, tlf. 22 24 58 65

Enkeltområder i verneplanen:

 • Horsvær naturreservat, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner
 • Hensteinen, Horsvær og Gimsan fuglefredningsområde, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner
 • Lånan/Skjærvær naturreservat, Vega kommune
 • Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde, Vega kommune
 • Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Vega kommune
 • Muddværet fuglefredningsområde, Vega kommune
 • Indreholmen/Lyngværet naturreservat, Herøy kommune
 • Kvikkleirøyran landskapsvernområde med plantelivsfredning, Herøy kommune
 • Vardøya naturreservat, Herøy kommune
 • Åsværet landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Dønna kommune
 • Holmholmen naturreservat, Hemnes kommune
 • Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat, Hemnes kommune
 • Sundsbukta naturreservat, Hemnes kommune
 • Lovunda/Lundeura naturreservat, Lurøy kommune
 • Sandværet landskapsvernområde med plantelivsfredning, Lurøy kommune
 • Risværet naturreservat, Lurøy kommune
 • Kjølsøyværet/Valvær naturreservat, Rødøy kommune
 • Otervær naturreservat, Rødøy kommune
 • Støttværet naturreservat, Meløy kommune
 • Flatværet/Varkgård naturreservat, Meløy kommune
 • Fugløya naturreservat, Gildeskål kommune
 • Nupen naturreservat, Gildeskål kommune
 • Skålsvikleira/Ystleira naturreservat, Gildeskål kommune
 • Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Gildeskål kommune
 • Leirvika naturreservat, Beiarn kommune
 • Ljønesøya naturreservat, Skjerstad kommune
 • Tverrlandet naturreservat, Bodø kommune
 • Skjelstad naturreservat, Bodø kommune
 • Bliksvær naturreservat, Bodø kommune
 • Fjære naturreservat, Bodø kommune
 • Karlsøyvær naturreservat, Bodø kommune
 • Laksågaosen naturreservat, Sørfold kommune
 • Brunvær naturreservat, Steigen kommune
 • Engelvær naturreservat, Steigen kommune
 • Brennvika naturreservat, Steigen kommune
 • Steinslandsosen naturreservat, Hamarøy kommune
 • Steinosen/Sjømyrpollen naturreservat, Hamarøy kommune
 • Tiltvika naturreservat, Hamarøy kommune
 • Ramnholmen naturreservat, Tysfjord kommune
 • Osen/Sandværet naturreservat, Ballangen kommune
 • Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Lødingen og Vågan kommuner
 • Tjeldneset naturreservat, Tjeldsund kommune
 • Laukvikøyene naturreservat, Vågan kommune
 • Fuglbergøya/Nautøya naturreservat, Vågan kommune
 • Hovsflesa naturreservat, Vågan kommune
 • Storeidvatnet naturreservat, Vestvågøy kommune
 • Æsholman naturreservat, Vestvågøy kommune
 • Borgværet naturreservat, Vestvågøy kommune
 • Borgværet landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Vestvågøy kommune
 • Eggum naturreservat, Vestvågøy kommune
 • Lofotodden naturreservat, Moskenes kommune
 • Oddan naturreservat, Moskenes kommune
 • Måstadfjellet naturreservat, Værøy kommune
 • Måstadfjellet landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Værøy kommune
 • Hundholmen naturreservat, Værøy kommune
 • Skittenskarvholman naturreservat, Værøy kommune
 • Røstøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Røst kommune
 • Nykan naturreservat, Røst kommune
 • Seløya naturreservat, Hadsel kommune
 • Ulvøyværet naturreservat, Hadsel kommune
 • Morfjorden naturreservat, Hadsel kommune
 • Forfjorden naturreservat, Andøy og Sortland kommuner
 • Hongværet/Galtholmen naturreservat, Bø kommune
 • Frugga naturreservat, Bø kommune
 • Nykvåg/Nykan naturreservat, Bø kommune
 • Nyke/Tussen naturreservat, Bø kommune
 • Stø/Nyksund naturreservat, Øksnes kommune
 • Anda naturreservat, Øksnes kommune
 • Floholman naturreservat, Øksnes kommune
 • Gåsøya/Geitholmen naturreservat, Øksnes kommune
 • Sauøya naturreservat, Øksnes kommune
 • Bleiksøya naturreservat, Andøy kommune
 • Sørmela naturreservat, Andøy kommune
 • Bleikmorenen naturreservat, Andøy kommune