Historisk arkiv

Verneplanen for barskog i Vest-Norge utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vedtok i dag å utvide barskogplanen for Vest-Norge med tre nye naturreservater. (14.06.02)

Pressemelding

Dato: 14.06.02

Miljøvernminister Børge Brende:

Verneplanen for barskog i Vest-Norge utvides

Regjeringen vedtok i dag å utvide barskogplanen for Vest-Norge med tre nye naturreservater. Tidligere er 48 kvadratkilometer barskog vernet på Vestlandet. Med tre nye naturreservater omfatter nå planen 53 kvadratkilometer.

-Med dette blir barskogplanen for Vest-Norge mer helhetlig. Naturkvalitetene i disse områdene er svært spesielle, sier miljøvernminister Børge Brende.

De nye barskogreservatene Brandatjørna og Sandvikbotn ligger i Flora kommune i Sogn og Fjordane, mens Ørnakken naturreservat ligger i Skodje kommune i Møre og Romsdal. Brandatjørna naturreservat er dekket av gammel skog med mange arter av trelevende sopp og lav. Dette området har gode leveområder for flere spettarter. Her finner vi også den sjeldne urskoglaven huldrestry (Usnea longissima). I Sandvikbotn naturreservat finnes de flotteste forekomsten av barlind i Sogn og Fjordane. Området har stor variasjon av skogstyper med myr og ferskvann. Ørnakken er et forholdsvis stort, kystnært barskogsområde som er topografisk og vegetasjonsmessig variert. Området er preget av grov furuskog ispedd barlind, spredt alm og en underskog av hassel.

Samlet utgjør de tre naturreservatene ca. 6500daa, med et produktivt areal på ca.5000 daa. Med vedtak om vern av disse tre områdene vil barskogplanen for Vest-Norge omfatte ca. 53 km2.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77