Historisk arkiv

Børgefjell nasjonalpark utvides.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nytt landskapsvernområde opprettes

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Børgefjell nasjonalpark i Nordland og Nord-Trøndelag og opprette Austre Tiplingan landskapsvernområde i tilknytning til nasjonalparken. (29.08.03)

Pressemelding

Dato: 29.08.03

Miljøvernminister Børge Brende:

Børgefjell nasjonalpark utvides. Nytt landskapsvernområde opprettes

Børgefjell. Foto: Bjørn Godal Kongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Børgefjell nasjonalpark i Nordland og Nord-Trøndelag og opprette Austre Tiplingan landskapsvernområde i tilknytning til nasjonalparken. Børgefjell-området er et av de største gjenværende villmarkspregede områdene i landet. Her lever også den utrydningstruede fjellreven.

– Det er spesielt viktig å gi dette området et sterkt vern for at fjellreven skal overleve i norsk natur, sier miljøvernminister Børge Brende. Området, som hovedsakelig er av høyfjellskarakter er rikt på vann og vassdrag, og er viktig for både rovfugl, ugler og våtmarksfugl. Nasjonalparken er dessuten et av landets mest markante samiske områder og er således viktig for samisk kultur og tradisjon. Her har reindriften stått sentralt i minst 500 år.

- Hele dette villmarkspregete området sikres nå mot inngrep som kan skade eller ødelegge viktige biologiske funksjoner og verdifulle landskapskvaliteter. Naturmiljøet i Børgefjell er enestående både i nasjonal og internasjonal sammenheng, sier Børge Brende.

At naturgrunnlaget ivaretas, er også viktig for å opprettholde samisk kultur, bosetting og næringsutøvelse. Børgefjell står sentralt for fjellrevens muligheter til å overleve i Norge. Utvidelsen av nasjonalparken omfatter viktige hi-områder for fjellreven.

Botanisk er furuskogen ned mot Øyum i Susendalen og Namskroken et vesentlig supplement til den eksisterende nasjonalparken. Austre Tiplingan landskapsvernområde sikrer et vakkert vassdragslandskap som er viktig for flere fuglearter.

Med den eksisterende nasjonalparken på ca 1107 kvadratkilometer utvides verneområdet i Børgefjell til ca 1491 kvadratkilometer.

Miljøvernministeren understreker at vernet gir rom for lokalsamfunnets tradisjonelle bruk. Området skal fortsatt kunne nyttes til reindrift. Vernebestemmelsene legger heller ikke spesielle restriksjoner på fiske eller bærplukking. Jaktforbudet på elg opprettholdes innenfor den opprinnelige nasjonalparken, mens det kan drives elgjakt på vanlig måte etter viltlovens bestemmelser i den øvrige delen av verneområdet.

Faktaark Børgfjell

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Harald Ruberg, tlf. 22 24 58 90
Rådgiver Ingunn Iversen, tlf. 22 24 58 61

Foto: Bjørn Godal."Børgefjell"

Kart over Børgefjell:

Kart over Børgefjell