Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Krafttak for norsk natur - nye nasjonalparker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne flere store områder. Det gjelder opprettelsen av Norges tjuende nasjonalpark Møysalen og Møysalen landskapsvernområde i Vesterålen, videre utvidelsen av Øvre Pasvik nasjonalpark samt opprettelsen av Øvre Pasvik landskapsvernområde i Finnmark og utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark med Austre Tiplingan landskapsvernområde i Nordland og Nord-Trøndelag. (29.08.03)

Pressemelding

Dato: 29.08.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Krafttak for norsk natur – nye nasjonalparker

Børge Brende i Pasvik Nasjonalpark. Foto: Ole Magnus RappKongen i statsråd har i dag vedtatt å verne flere store områder. Det gjelder opprettelsen av Norges tjuende nasjonalpark Møysalen og Møysalen landskapsvernområde i Vesterålen, videre utvidelsen av Øvre Pasvik nasjonalpark samt opprettelsen av Øvre Pasvik landskapsvernområde i Finnmark og utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark med Austre Tiplingan landskapsvernområde i Nordland og Nord-Trøndelag.

Miljøvernminister Børge Brende besøkte nylig Øvre Pasvik sammen med Steinar Wikan fra Svanhovd Miljøsenter (tv) og fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy. Foto: Ole Magnus Rapp

Aldri har en regjering tatt vare på så mye av norsk natur på så kort tid som denne regjeringen. Fra regjeringens tiltredelse i 2001 og til utløpet av 2002 ble det opprettet 178 verneområder. I 2003 er det vernede landarealet økt ytterligere. Pr. 29. august har denne regjering opprettet i alt 214 verneområder. Det utgjør 7840 km2.

I år er det opprettet 31 nye naturreservat, 4 nye landskapsvernområder og 1 ny nasjonalpark (Møysalen). I tillegg er 3 nasjonalparker (Femundsmarka, Børgefjell og Øvre Pasvik) og 1 landskapsvernområde (Femundslia) utvidet.

- Med dette har vi sikret områder med svært verdifull natur som vil gå i arv til våre etterkommere. Møysalen representerer et særpreget kystalpint landskap som i liten grad er vernet tidligere. Utvidelsen av Pasvik gir oss Norges største sammenhengende intakte urskog i tillegg til våtmarksområder som er viktige for flere sjeldne fuglearter. Utvidelsen av Børgefjell gir oss et av de største gjenværende villmarkspregede områdene i landet. Her har den sjeldne fjellreven yngleplass, sier miljøvernminister Børge Brende.

Møysalen Møysalen nasjonalpark i Vesterålen ble dermed Norges tjuende nasjonalpark. Området er preget av et kontrastfylt landskap, som spenner fra markerte fjellformasjoner og frodige lauvskoglier til kulturmark med bebyggelse og åpne fjorder. Vegetasjonen er typisk for området hvor både oter og flere rovfuglarter holder til. Den sterke blandingen av samisk og norsk kulturpåvirkning bidrar til å gi området økt kulturhistorisk verdi.

Øvre Pasvik. Foto: Steinar Wikan Utvidelsen av Øvre Pasvik nasjonalpark og landskapsvernområde er et viktig supplement med sikte på å skape et helhetlig verneområde mellom Norge, Russland og Finland. Her finnes Norges største sammenhengende urskog og våtmarksområder hvor sjeldne fuglearter hekker. Området har også flere sjeldne østlige plante- og fuglearter. Natur- og kulturlandskapet er særpreget, med et rikt plante- og dyreliv. Ca. 2.500 rein har vinterbeite i området. Kulturminner tyder på at dette har vært samisk bruksområde fra gammelt av.

Børgefjell Utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark omfatter et høyfjellstrøk som er rikt på vassdrag hvor både rovfugl, våtmarksfugl og ugler har tilhold. Dessuten er dette fjellrevens kjerneområde, med viktige biotoper hvor fjellreven har sine hiplasser. Børgefjell er dessuten et av landets mest markante samiske områder hvor reindrift har stått sentralt i 500 år, og er derfor viktig for samisk kultur og tradisjon. Austre Tiplingan landskapsvernområde har et vakkert vassdragslandskap som er viktig for flere fuglearter.

– Det har vært viktig å utforme vernet av disse områdene slik at lokalsamfunnets tradisjonelle bruk kan fortsette. Områdene skal fremdeles kunne brukes til reindrift. Vernebestemmelsene legger heller ikke spesielle restriksjoner på bærplukking og fiske. I Pasvik legger ikke vernebestemmelsene restriksjoner på jakt ut over viltloven, mens jaktforbudet på elg opprettholdes i den opprinnelige delen av Børgefjell nasjonalpark, sier miljøvernminister Børge Brende.

Se egne pressemeldinger:

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Harald Ruberg, 22 24 58 90

Til toppen