Historisk arkiv

Unikt kystalpint landskap tatt vare på

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt opprettelsen av Norges tjuende nasjonalpark, Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde, i Innerfjord – Øksfjorden i Nordland. (29.08.03)

Pressemelding

Dato: 29.08.03

Miljøvernminister Børge Brende:

Unikt kystalpint landskap tatt vare på

Møysalen. Foto: Ivar Trym BergsmoKongen i statsråd har i dag vedtatt opprettelsen av Norges tjuende nasjonalpark, Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde, i Innerfjord – Øksfjorden i Nordland. Landskapet her er storslagent og kontrastfylt og strekker seg fra markante alpine fjellformer til frodige lauvskoglier, kulturmark og åpne fjorder.

- Det finnes ikke maken til dette landskapet noe sted i Norge, sier miljøvernminister Børge Brende. Han er svært fornøyd med å komme i mål med opprettelsen av Norges tjuende nasjonalpark.

Fjordene og de kystalpine terrengformasjonene i Møysalen-området representerer natur og landskapstyper som i liten grad er vernet tidligere.

- Dette er det siste store området i regionen som er lite berørt av tyngre tekniske inngrep. Vernet vil heller ikke medføre noen ekstra begrensninger i forhold til jakt, hav- og ferskvannsfiske eller høsting av tang, sier Brende og viser til at Møysalen nasjonalpark er leveområde for oter og flere rovfuglarter.

Vernereglene er utformet slik at det ikke vil vanskeliggjøre reindriften i området. Den sterke blandingen av samisk og norsk kulturpåvirkning bidrar til å gi området økt kulturhistorisk verdi.

Verneområdet er lagt utenfor den planlagte veitraséen for Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST).

Områder med færrest inngrep og størst verneverdi er vernet som nasjonalpark, mens områder med større grad av menneskelig påvirkning, vernes som landskapsvernområde. Til sammen er 118 kvadratkilometer vernet.

Faktaark om Møysalen

Kontaktperson: Rådgiver Geir Paulsen tlf. 22 24 48 37 / 62 53 11 51

Foto av Møysalen: Ivar Trym Bergsmo

Kart over Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde:

Kart over Møysalen