Historisk arkiv

- Sikrer forskningsmiljøet i Ny-Ålesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Børge Brende avslo fredag 9. januar en søknad fra Store Norske Gull AS om å få prøvebore etter gull i nærheten av den internasjonale forskningsstasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard. Hensynet til det internasjonalt viktige forskningsmiljøet i Ny-Ålesund har vært sentralt i vurderingen som ligger til grunn for avgjørelsen. (12.01.04)

Pressemelding

Dato: 12.01.04

Miljøvernminister Børge Brende:

-Sikrer Ny-Ålesund som internasjonal forskningsplattform

Ny-Ålesund, SvalbardMiljøvernminister Børge Brende avslo fredag 9. januar en søknad fra Store Norske Gull AS om å få prøvebore etter gull i nærheten av den internasjonale forskningsstasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard. Hensynet til det internasjonalt viktige forskningsmiljøet i Ny-Ålesund har vært sentralt i vurderingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Ifølge Statens forurensningstilsynvil luftutslippene fra prøveboringsaktiviteten kunne ha negativ innvirkning på forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund, og da spesielt målingene av langtransportert luftforurensning ved forskningsstasjonen.

-Det er de naturgitte kvalitetene, og ikke minst det rene og uberørte naturmiljøets verdi som referanseområde som er grunnlaget for den posisjonen og anerkjennelsen Ny-Ålesund i dag har som forsknings- og miljøovervåkingsstasjon. Vi har derfor et internasjonalt ansvar for at slike referanseområder for forskning opprettholdes uten aktiviteter som kan skade forskningen, sier miljøvernminister Børge Brende.

I 2002 søkte Store Norske Spitsbergen Kullkompani Sysselmannen om tillatelse til å foreta prøveboring etter gull ved Svansen i nærheten av Ny-Ålesund. Sysselmannen gav i juni 2003 tillatelse til prøveboring under visse vilkår. Sysselmannens vedtak ble påklaget til Miljøverndepartementet av Kings Bay AS og samarbeidsorganet for de utenlandske og norske institusjonene som driver forskning i Ny Ålesund.

Kings Bay AS begrunner sin klage bl.a. med hensyn til langsiktig norsk satsning på arktisk forskning, og peker på føringer gitt av Stortinget når det gjelder norsk polarforskning og Svalbard.

Miljøverndepartementet har i sin vurdering av saken lagt vekt på den forskningsmessige interessen som er for Ny-Ålesund området både nasjonalt og internasjonalt. Norge har egen forskningsstasjon i Ny-Ålesund, i tillegg til ni andre utenlandske stasjoner. Flere har meldt interesse for etablering. Ny-Ålesund og omkringliggende områder har i dag en identitet som en nasjonal og internasjonal referansestasjon for klima- og miljørelatert forskning. Ny-Ålesund-områdets unike naturgitte kvaliteter og beliggenhet teller tungt. I denne sammenheng er det svært viktig å holde den lokale menneskeskapte påvirkningen på naturmiljøet så lav som mulig. Det foreligger nå planer om å etablere et marinlaboratorium i Ny-Ålesund. Den internasjonale interessen for bygging av marinlaboratoriet er stor, og en rekke land har allerede forpliktet seg til å delta i prosjektet.

- Åpning for gullboring vil sende et feil signal om hvilken utvikling regjeringen ønsker for Ny-Ålesund-området. Både Norge og en rekke andre land har satset betydelige ressurser på å utvikle Ny-Ålesund som en internasjonal referansestasjon for miljørelatert forskning. Bekymringen i de aktuelle forskningsmiljøene for at det skal åpnes for industriell virksomhet i i nærheten av Ny-Ålesund er betydelig og SFT viser til at utslipp til luft i proveboringsperioden vil kunne ha negativ innvirkning på forskningsaktiviteten, sier miljøvernminister Børge Brende.

- Miljøverndepartementet har vurdert konsekvensene av gullboringen i forhold til den lave tålegrensen for skadelig påvirkning av Ny-Ålesund som referanseområde og forskningsplattform på bakgrunn av svalbardmiljøloven og Stortingets føringer. Det veier i denne sammenheng tungt at både Statens forurensningstilsyn og forskningsmiljøet i Ny-Ålesund mener at gullboringen vil kunne ha negativ innvirkning på forskningsaktiviteten. Miljøverndepartementet finner etter en samlet vurdering at de negative svalbardpolitiske og samfunnsmessige konsekvenser av en prøveboring vil overgå de hensynene som taler for at Store Norske Gull AS får anledning til å undersøke evt. gullforekomster gjennom en prøveboring, understreker miljøvernminister Børge Brende.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Tore Ising tel 22 24 59 96

Foto: Gunn Sissel Jaklin, Norsk Polarinstitutt. Ny-Ålesund, Svalbard