Historisk arkiv

Nord-Talgje naturreservat er opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nordre del av øya Talgje i Finnøy kommune i Rogaland ble i statsråd i dag vedtatt vernet som naturreservat. Vernet beskytter blant annet sjeldne vegetasjonstyper og nasjonalt truede plantearter. I tillegg er et mye brukt friluftsområde nå bedre sikret for fremtiden. (26.11.04)

Pressemelding

Dato: 26.11.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Nord-Talgje naturreservat er opprettet

Nord-Talgje naturreservat, sett fra øst. Foto: E. Eriksson, Stavanger Aftenblad.Nordre del av øya Talgje i Finnøy kommune i Rogaland ble i statsråd i dag vedtatt vernet som naturreservat. Vernet beskytter blant annet sjeldne vegetasjonstyper og nasjonalt truede plantearter. I tillegg er et mye brukt friluftsområde nå bedre sikret for fremtiden.

- Talgje er et mye brukt friluftsområde for båtfolk. Når Nord-Talgje naturreservatet nå er opprettet, har vi fått en dobbeltgevinst. Nasjonale verneverdier er sikret, samtidig som allmennheten fortsatt vil ha fri tilgang til denne øyperlen også i fremtiden, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

 

Verneområdet er uvanlig artsrikt med en rekke sjeldne vegetasjonstyper og dessuten nasjonalt truede plantearter. 330 arter er kjent fra området. Sjøarealet omfatter i stor grad et urørt gruntvannsområde, med blant annet store skjellsandforekomster og sjeldne marine sanddyner. Sjøområdet er variert og biologisk rikt, blant annet som et viktig leveområde for sjøfugler.

- Formålet med å verne Nord-Talgje er å ta vare på et særpreget kystlandskap med rikt biologisk mangfold med sammenhengende naturtyper på land og i sjø, tradisjonell kulturmark og tilhørende artsmangfold. Området er det eneste kysthei-området på kalkgrunn en kjenner til i Rogaland, og har nasjonal verdi, sier Hareide.

Rik askeskog med ramsløk og vårmarihand i Nord-Talgje Naturreservat. Foto: Fylkesmannen i Rogaland.I naturreservatet rommer også et kulturminne, en såkalt ”steinlegging” fra middelalderen, i tillegg til nyere tids kulturminner i form av flere dagbrudd etter marmorutvinning frem til 1960. Det er også flere steingarder i området.

Før verneprosessen ble satt i gang forelå det et forslag om bru-/veitrasé i nordøstre del av området. I vernevedtaket er det tatt hensyn til disse planene ved at et mindre område er tatt ut av verneplanen. Reduksjonen av vernearealet er ubetydelig og går ikke ut over verneverdiene i naturreservatet.

Deler av området har vært brukt til landbruk med sommerbeiting av sau. Dette vil stort sett kunne fortsette som før og fredningen vil heller ikke føre til vesentlig endring av måten strandsonen og sjøområdet brukes i dag. Opptak av skjellsand vil likevel slutte etter utgangen av 2006.

Området har lenge vært brukt som friluftsområde, og en del er allerede midlertidig vernet til dette formål. Området er også blant de mest brukte båtutfartsområdene i Ryfylke. Det legges opp til fortsatt aktiv bruk og tilrettelegging for friluftsinteressene, som ved dette vernet blir bedre sikret for framtiden.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Olav Bakken Jensen, tlf. 22 24 58 72

 

Nord-Talje naturreservat ligger på øya Talje i Finnøy i Rogaland

Nord-Talje, oversiktskart