Historisk arkiv

Norge innfører nasjonalt kvotesystem for klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen arbeider med et lovforslag om kvotehandel med klimagasser i Norge, og vil legge dette frem for Stortinget i inneværende sesjon. Lovforslaget vil være en oppfølging av Tilleggsmeldingen om klima fra 2002, tilpasset de endringene som siden har skjedd på dette feltet. (26.03.04)

Pressemelding

Dato: 26.03.04

Miljøvernminister Børge Brende:

Norge innfører nasjonalt kvotesystem for klimagassutslipp

Regjeringen arbeider med et lovforslag om kvotehandel med klimagasser i Norge, og vil legge dette frem for Stortinget i inneværende sesjon. – Lovforslaget vil være en oppfølging av Tilleggsmeldingen om klima fra 2002 og Stortingets vedtak ved behandlingen av denne. Men forslaget vil samtidig være tilpasset endringene som har skjedd på dette feltet siden 2002, ikke minst i EU, sier miljøvernminister Børge Brende.

- Vi kommer til å foreslå at det innføres et nasjonalt kvotesystem i Norge fra 1. januar neste år. Norge kommer dermed tidlig i gang med kvotehandel med klimagasser, som ventes å bli det viktigste virkemiddelet for å overholde klimaforpliktelsene under Kyotoperioden 2008-2012. På denne måten skaffer vi oss verdifull praktisk erfaring med kvotehandel som virkemiddel, sier Børge Brende.

- Ved å begynne i 2005 starter vi opp samtidig med EU, og de norske bedriftene som får kvoteplikt, vil få samme type klimaforpliktelse som sine konkurrenter i Europa. Det norske kvotesystemet vil bli utformet slik at en unngår unødige negative virkninger for industriens konkurranseevne, samtidig som systemet vil innebære at de aktuelle bedriftene får sterkere klimavirkemidler enn de har i dag, sier Brende.

Regjeringens forslag til nasjonalt kvotesystem for 2005-2007 vil omfatte utslipp av CO 2 fra industri som i dag ikke har CO 2-avgift og som fyller kriteriene for å være med i EUs kvotesystem for klimagasser. Dette vil si en del energianlegg med kapasitet over 20 megaWatt (bl.a. innen bransjene ilandføring, gassraffinering og petrokjemi), samt bedrifter i bransjene oljeraffinering, jern- og stålproduksjon og produksjon av sement, kalk og glass. CO 2-utslipp fra disse kildene sto i år 2000 for vel 10 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Det norske kvotesystemet for 2005-2007 blir dermed noe mindre omfattende enn hva det ble lagt opp til i Tilleggsmeldingen om klima fra 2002. Dette har sammenheng med at EUs kvotedirektiv, som ble vedtatt i 2003, legger opp til et smalere system enn hva som hadde vært ideelt sett med norske øyne. I denne situasjonen har Regjeringen valgt ikke å innføre særnorsk kvoteplikt for bedrifter og bransjer hvor konkurrentene i EU ikke får kvoteplikt. – Vi legger opp til å gjøre det norske kvotesystemet mest mulig i samsvar med EUs system, og til at de norske bedriftene som får kvoteplikt skal kunne handle kvoter med aktørene i EUs kvotemarked. På denne måten får industrien oppfylt sitt ønske om tilsvarende rammevilkår som konkurrentene i Europa. Dette vil gjelde uavhengig av om EUs kvotedirektiv blir tatt inn i EØS-avtalen, sier Børge Brende.

De delene av prosessindustrien som ikke får kvoteplikt i denne omgang vil likevel være forpliktet til utslippsreduksjoner innen 2007 gjennom enigheten som miljøvernministeren og Prosessindustriens Landsforening (PIL) har kommet fram til. Denne enigheten omfatter også gasser og utslippskilder som ikke omfattes av det tidlige kvotesystemet.

- Vårt forslag til kvotesystem og enigheten med PIL utgjør til sammen et opplegg som gjør oss i stand til å oppnå utslippsreduksjoner innen 2007 på linje med målene vi satte oss i Tilleggsmeldingen, samtidig som vi unngår unødige negative virkninger for prosessindustriens konkurranseevne. Dermed oppfyller vi Stortingets vedtak fra juni 2002, som legger vekt på disse to elementene, sier Brende.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen, tlf. 22 24 60 33