Historisk arkiv

To verdifulle barskogområder er vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

De to skogområdene Skjellingshovde i Oppland fylke og Fugglia i Hedmark fylke er vedtatt vernet i statsråd i dag. Begge områdene har viktige verneverdier, og har vært gjennom en omfattende saksbehandling. (18.06.04)

Pressemelding

Dato: 18.06.04

To store og verdifulle barskogområder er vernet

Gammel furuskog i Skjellingshovde i Oppland. Foto:Geir HøitomtDe to skogområdene Skjellingshovde i Oppland fylke og Fugglia i Hedmark fylke er vedtatt vernet i statsråd i dag. Begge områdene har viktige verneverdier, og har vært gjennom en omfattende saksbehandling.

– Vern av disse to store områdene med gammel og verneverdig skog er viktig for å sikre viktig biologisk mangfold. Skogarealene har vært båndlagt i lang tid og derfor er avklaringen av vernet viktig, også av hensyn til grunneierinteressene, sier Børge Brende.

De to områdene Skjellingshovde og Fugglia var en del av verneplan for barskog i Øst-Norge, men på grunn av begrensede økonomiske rammer ble disse områden ikke vernet da barskogplanen ble vedtatt i desember 2002. Skjellingshovde ligger i kommunene Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land i Oppland fylke og er på 27,6 km2 hvorav 16,8 km2 produktiv skog. Fugglia ligger i Rendalen kommune i Hedmark og er på 17,9 km2 hvorav 11,8 km2 er produktiv skog.

Skjellingshovde er et stort og sammenhengende område med gammel verneverdig barskog, og området er uten tekniske inngrep av vesentlig omfang. Her finnes stor variasjon i naturtyper, skogtyper og vegetasjonstyper, og et stort antall myrer, innsjøer og tjern. Skogen i Skjellingshovde har stedvis høy alder og stort innslag av død ved, noe som er livsviktig for en rekke arter av blant annet sopp og insekter som har sitt levested i død ved. En rekke arter som står på den norske rødlisten for truede arter er funnet i Skjellingshovde. Området har også et rikt fugleliv, blant annet med flere arter av spetter, våtmarksfugl, rovfugler og flere tiurleiker.

 

I Fugglia dominerer furuskog, særlig lavfuruskog med bærlyngfuruskog. Lokalt finnes også blåbærgranskog, småbregnegranskog og gransumpskog. Skogen har generelt preg av å være lite påvirket av nyere hogster, og det er spor etter ulike skogbranner i området. Også her finner vi arter som står på den norske rødlista, som forskjellige typer sopp og lav. Det foreslåtte verneområdet er et internasjonalt viktig spesialområde for tverrvitenskapelig forskning, og viser sammenhengen mellom vannhusholdningen og fordelingen av gran og furu i et næringsfattig område.

Fugglia i Hedmark. Foto: Dag Svalastog.Begge områdene har vært båndlagt i verneprosesser i lang tid, og har vært gjennom en omfattende saksbehandling. Det har blant annet vært meldeplikt for skogbruksaktivitet i områdene i to år fram til august 2003.

– Begge områdene er store og har viktige verneverdier, blant annet lever det her flere truede arter som står på den norske rødlisten. Vernevedtaket er derfor et betydelig bidrag i regjeringens satsing på økt skogvern. Jeg har også stor forståelse for at skogeierne har ønsket avklaring av disse sakene, selv om det er etablert en vederlagsordning for skog som båndlegges. Også av hensyn til grunneierne i områdene er det derfor viktig at disse vernesakene nå er avklart, sier Brende.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Eli Moen, tlf. 22 24 58 70
Rådgiver Asbjørn Solås, tlf. 22 24 58 65