Historisk arkiv

Utslippene av klimagassene reduseres gjennom nytt forslag om kvotehandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sender i dag ut forslag til lov om kvotehandel med klimagasser på høring. Forslaget innebærer at det innføres et nasjonalt system for kvotehandel med CO 2 fra 2005. -Med kvotesystemet på plass blir Norge et av få land som har et helhetlig system for hvordan klimagassutslippene kan reduseres, sier Hareide. (29.06.04)

Pressemelding

Dato: 29.06.04

Utslippene av klimagassene reduseres gjennom nytt forslag om kvotehandel

Miljøvernminister Knut Arild Hareide har nå klart et opplegg for hvordan utslippene av klimagasser skal reduseres. Departementet sender i dag ut forslag til lov om kvotehandel med klimagasser på høring. Forslaget innebærer at det innføres et nasjonalt system for kvotehandel med CO 2 fra 2005. – Med kvotesystemet på plass blir Norge et av få land som har et helhetlig system for hvordan klimagassutslippene kan reduseres, sier Hareide.

– Kvotesystemet som vi nå foreslår vil stimulere til at bedrifter som i dag ikke er pålagt CO 2-avgift eller andre klimavirkemidler, reduserer sine utslipp. Fra 2005 vil dermed hoveddelen av de samlede norske klimagassutslippene være omfattet av klimavirkemidler, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Kvotesystemet skal gjelde fra 1.1 2005. Fra samme tid skal også EU innføre sitt kvotesystem.

– Det har vært viktig å velge løsninger som er forenlige med EUs kvotesystem. På den måten vil norsk industri få tilsvarende rammevilkår som konkurrentene i Europa. Samtidig legges forholdene til rette for at det norske kvotesystemet kan knyttes opp til EUs kvotesystem, slik at vi får et stort felleseuropeisk kvotemarked, sier Hareide.

Kvotesystemet vil fra starten av omfatte CO 2-utslipp fra oljeraffinerier, jern- og stålprodusenter, produsenter av sement, kalk, glass og keramiske produkter og energianlegg som ikke betaler CO 2-avgift med unntak av konvensjonelle gasskraftverk (som for det vesentligste produserer elektrisk kraft for levering til andre enn egen eller tilknyttet virksomhet). I tråd med de signaler som er gitt tidligere, legges det opp til å tildele kvotene vederlagsfritt til de kvotepliktige i perioden 2005-2007. Ved tildelingen av kvoter tas det utgangspunktet i bedriftenes utslipp perioden 1998-2001.

Det er ikke meningen at de kvotepliktige skal få like mange kvoter som de forventes å ville trenge: Det vil bli lagt opp til et system der de bedriftene som er omfattet av kvotesystemet blir pålagt å redusere utslipp, enten ved at de gjennomfører utslippsreduserende tiltak i egen virksomhet eller ved at de kjøper kvoter fra andre norske bedrifter, fra EU eller fra utslippsreduserende prosjekter i utviklingsland.

– I tillegg til å bidra til utslippsreduksjoner i perioden 2005-2007, vil det tidlige kvotesystemet gi oss viktig erfaring med et virkemiddel som vil bli sentralt i det videre arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser både nasjonalt og globalt, sier Hareide.

Norge er allerede blant de land som har innført de sterkeste og mest omfattende virkemidlene mot klimagassutslipp. Som et av de første land innførte Norge CO 2-avgift i 1991. CO 2-avgiften ble utvidet med virkning fra 1999 med bruk av mineralolje i nasjonal luftfart, innenlandsk luftfart, godstransport i innenriks sjøfart og anlegg på kontinentalsokkelen (supplyflåten). Som varslet i Sem-erklæringen arbeider Regjeringen med å gjøre klimapolitikken enda mer offensiv. Regjeringen har allerede gjennomført flere konkrete tiltak. Blant disse er:

  • en nylig inngåtte avtale med Prosessindustriens Landsforening (PIL), som sikrer at utslippene fra prosessindustrien reduseres med 20 % sammenlignet med 1990-nivå, når gassraffinerier og anlegg for ilandføring av olje og gass holdes utenfor,
  • omlegging av sluttbehandlingsavgiften på avfall, som gir sterkere incentiver til å redusere utslipp i forbindelse med avfallhåndtering,
  • innføring av avgift på klimagassene HFK og PFK,
  • en avtale med elektrobransjen om reduksjon av utslippene av SF 6

– Etablering av kvotesystemet vil bringe oss et viktig skritt videre i forhold til å kunne oppfylle forpliktelsene i Kyotoprotokollen, sier Hareide.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm, tlf. 22 24 59 91

Høring – Utkast til lov om kvotehandel med klimagasser