Historisk arkiv

- Økt satsing på nytt skogvern i 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen øker satsingen på nytt skogvern med 11 millioner til totalt 68,2 (inkl. mva) millioner kroner i budsjettet for 2006. Det satses sterkt på samarbeid med skogeiernes organisasjoner om frivillig skogvern. Vern av det viktige området Trillemarka-Rollag Østfjell i Buskerud er også planlagt i 2006.

Pressemelding

Dato: 14.10.00

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Økt satsing på nytt skogvern i 2006

Regjeringen øker satsingen på nytt skogvern med 11 millioner til totalt 68,2 (inkl. mva) millioner kroner i budsjettet for 2006. Det satses sterkt på samarbeid med skogeiernes organisasjoner om frivillig skogvern. Vern av det viktige området Trillemarka-Rollag Østfjell i Buskerud er også planlagt i 2006.

Skogvern- Bevaring av det biologiske mangfoldet er et verdispørsmål. Nær halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, først og fremst i gammel skog. Derfor er det viktig å videreføre satsingen på økt skogvern, sier statsråd Knut Arild Hareide.

Hovedstrategien i skogvernarbeidet er å sikre høy kvalitet i arbeidet, samtidig som konfliktene reduseres. Høy kvalitet innebærer at de viktigste områdene bør fanges opp i vernearbeidet. For å redusere konfliktene legges det opp til frivillig skogvern som en viktig arbeidsmåte, samtidig som det satses på både makeskifte og vederlagsordninger.

I 2006 planlegges vern av det viktige skogområdet Trillemarka-Rollag Østfjell, og for ytterligere områder som inngår i arbeidet med frivillig skogvern. I tillegg skal det i 2006 kartlegges verneverdier i nye frivillig vern områder, og i skog som eies av Opplysningsvesenets fond. Det skal også settes i gang systematiske kartlegginger av spesielt viktige skogtyper.

I juni i år ble det gjennomført vern av 16 skogområder, og i september ble 30 områder med betydelige skogarealer på statsgrunn vernet. I desember i år er det også planlagt vernevedtak for flere områder som inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Asbjørn Solås, tlf. 22 24 58 65