Historisk arkiv

Dobler tilskuddet til kulturminnefondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Som oppfølging av Regjeringens satsing på kulturminner går miljøvernminister Knut Arild Hareide i statsbudsjettet for 2006 inn for å doble grunnkapitalen i kulturminnefondet, fra 400 mill. kroner til 800 mill. kroner.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Dobler tilskuddet til kulturminnefondet

Som oppfølging av Regjeringens satsing på kulturminner går miljøvernminister Knut Arild Hareide i statsbudsjettet for 2006 inn for å doble grunnkapitalen i kulturminnefondet, fra 400 mill. kroner til 800 mill. kroner.

Runer- Dette viser at regjeringen følger opp intensjonen i stortingsmeldingen om å øke satsingen på kulturminner, blant annet gjennom å trappe opp kulturminnefondet, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Da fondet ble opprettet i 2002, var grunnkapitalen 200 mill. kroner. Den ble økt til 400 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni i år. Nå foreslår regjeringen å øke den ytterligere til 800 mill. kroner.

Den årlige avkastningen av fondet skal nyttes til tilskudd til kulturminner. I 2005 var avkastningen på 13 mill. kroner. I 2006 øker den med 3,7 mill. kroner. Denne økningen skal øremerkes prosjekter knyttet til Miljøverndepartementets program for verdiskaping med grunnlag i kulturminner. Avkastningen av den økte grunnkapitalen for 2006 vil først få virkning for budsjettet for 2007.

- Kulturminnefondet er et viktig og verdifullt supplement til bevilgningene til kulturminner som blir gitt over statsbudsjettet. Tilbakemeldingene viser at fondet så langt er en suksess, og at forutsetningene om privat medfinansiering er oppfylt. I 2006 ønsker regjeringen at økningen i avkastningen skal gå til prosjekter innenfor det nystartete verdiskapingsprogrammet, sier Hareide.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Lise Asphaug tel 22 24 58 33