Historisk arkiv

Første felles fylkesplan for Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag godkjent felles fylkesplan for Trøndelag 2005 – 2008. Det er første gang to fylkeskommuner og en storbykommune har laget en felles fylkesplan. Planen skal bidra til å få gjennomført en regionalpolitikk til beste for hele Trøndelag. (07.10.05)

Pressemelding

Dato: 07.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

-Første felles fylkesplan for Trøndelag

Kongen har i statsråd i dag godkjent felles fylkesplan for Trøndelag 2005 – 2008. Det er første gang to fylkeskommuner og en storbykommune har laget en felles fylkesplan. Planen skal bidra til å få gjennomført en regionalpolitikk til beste for hele Trøndelag.

Regjeringen berømmer Trøndelagsfylkene og Trondheim som sammen har utviklet en regional planstrategi som skal følges opp gjennom årlige handlingsprogrammer. Trøndelag vil styrke sin profil som bærekraftig region og bli et inkluderende samfunn som ivaretar innbyggernes sikkerhet og helse. Det er viktig at regionen satser på sterke bo-, arbeids- og serviceregioner for å fremme positiv utvikling av næringsliv og bosetting over størst mulige deler av fylkene, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen er enig i at det er et hovedmål å øke regionens verdiskaping blant annet gjennom kunst, kultur og landskap. Bedre samhandling og samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og offentlige aktører er regionens svar på økt internasjonalisering og kommersialisering.

Trøndelag løfter fram utdanningspolitikk som et satsingsområde, der det legges vekt på et utdanningstilbud som ivaretar samfunnets og den enkeltes kompetansebehov. Det foreslås et bredt spekter av strategier.

Trøndelag vil prioritere større investeringer til stamvegsystemet sør for Trondheim og nord for Steinkjer, og jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer, inkludert knutepunktet i Trondheim. Regionen ønsker å etablere et felles havnevesen i Trondheimsfjorden.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marit Kleveland, telefon 22 24 59 40 - mobil 97599152