Historisk arkiv

Høring om ny erstatningsordning for husdyr og tamrein som blir tatt av rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sender i dag ut på høring ny erstatningsforskrift vedrørende husdyr og tamrein som blir tatt av rovvilt. Høringsfrist er satt til 25. mai 2005. (24.02.05)

Høring om ny erstatningsordning for husdyr og tamrein som blir tatt av rovvilt

Miljøverndepartementet sender i dag ut på høring ny erstatningsforskrift vedrørende husdyr og tamrein som blir tatt av rovvilt. Høringsfrist er satt til 25. mai 2005. (24.02.05)

GaupeForskriften er en oppfølging av Stortingets behandling av rovviltmeldingen. Målet med forskriften er for det første at driftsenheter med husdyr og tamrein skal få full erstatning for sine økonomiske tap. Dessuten skal erstatningsordningen motivere driftsenhetene til å iverksette effektive forebyggende tiltak.

Den nye erstatningsordningen vil ut fra høringsforslaget bestå av tre deler; en erstatning for dokumenterte tap av husdyr og tamrein, en forhåndsutbetalt risikoerstatning basert på risikoen for rovviltangrep i det aktuelle beiteområdet, og en erstatning for udokumenterte tap.

Samlet er den nye erstatningsordningen utformet på en slik måte at det framover skal være lønnsomt for den enkelte driftsenhet å tilpasse seg slik at rovviltskade reduseres mest mulig.

Foto fra De 5 stora - Magnus Elander, Johan Lewenhaupt og Staffan Widstrand

Les mer:Høringssaken