Historisk arkiv

Idyllisk sørlandsskjærgård er vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Det unike og egenartede kystlandskapet i Flekkefjord i Vest-Agder ble i statsråd i dag vedtatt vernet som landskapsvernområde. Her finnes både uberørt natur i form av strandområder, myrer, vann og frodige skoger i tillegg til kulturlandskap formet av mennesker gjennom generasjoner. (11.03.05)

Pressemelding

Dato: 11.03.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Idyllisk sørlandsskjærgård er vernet

HidrasundetDet unike og egenartede kystlandskapet i Flekkefjord i Vest-Agder ble i statsråd i dag vedtatt vernet som landskapsvernområde. Her finnes både uberørt natur i form av strandområder, myrer, vann og frodige skoger i tillegg til kulturlandskap formet av mennesker gjennom generasjoner.

Hidrasundet. Foto: Torfinn Hageland

Formålet med vernet er å ta vare på et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap med stort botanisk mangfold. Verneområdet omfatter den vestligste delen av Vest-Agders kystland og Sørlandets eikeskogsregion.

- Denne naturtypen har til nå vært underrepresentert i vernesammenheng i Norge. Jeg er derfor glad for at landets sørvestligste skjærgård nå er vernet, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Her finnes rik og varmekjær edellauvskog med mange gamle trær av lind, ask og svartor, og gammel frodig kystfuruskog, attraktive badebukter og velholdte kystbeiter. Det er registrert et betydelig antall arter av natur- og kulturplanter her. Dette er dessuten ett av få områder på Skagerrakkysten med hyllegarder.

Det varierte og idylliske landskapet kombinert med et godt klima gjør området attraktivt i friluftslivs- og rekreasjonssammenheng hele året.

Kystsonen har en helt spesiell kulturhistorie som de mange kulturminnene er et synlig tegn på. Det maritime kulturlandskapet er av meget høy nasjonal verdi, med spor etter 10 000 års kystkultur.

Dagens næringsaktiviteter, som i hovedsak består av fiske, oppdrett og landbruk, kan fortsette som i dag, mens nye aktiviteter kan settes i gang hvis de ikke går ut over formålet med vernet.

Verneområdet er på ca 38 km 2> landareal inkludert ferskvann, samt cirka 15 km 2> sjøareal.

Mer informasjon:

Kontaktperson: Geir Paulsen, telefon 62 53 11 51/22 24 48 37

Se også pressemelding om ny skjærgårdspark vest for Lindesnes

Forsidebilde:Strandsmelle, syd for Kirkehamn. Foto: Jørn Johnsrud