Historisk arkiv

Nasjonalt kunnskapsnettverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Eiere, forvaltere og bygherrer av kulturhistoriske bygninger skal få bedre tilgang på kunnskap om hvordan eiendommene kan forvaltes. Regjeringen vil opprette et nasjonalt kunnskapsnettverk for kulturhistoriske eiendommer i løpet av 2006. (25.02.05)

Pressemelding

Dato: 25.02.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Nasjonalt kunnskapsnettverk om kulturhistoriske eiendommer

HåndverkEiere, forvaltere og bygherrer av kulturhistoriske bygninger skal få bedre tilgang på kunnskap om hvordan eiendommene kan forvaltes. Regjeringen vil opprette et nasjonalt kunnskapsnettverk for kulturhistoriske eiendommer i løpet av 2006.

Norske håndverkstradisjoner og kunnskap om konservering av tre formidles til et internasjonalt publikum.Foto: Tone Olstad © Riksantikvaren

Kartlegging har vist at eiere, byggebransjen og forvaltningen har stort behov for å få lett tilgang til grunnleggende kunnskap om å sette istand, vedlikeholde og gjenbruke eksisterende bygninger og anlegg. Denne type kunnskap er i dag for lite tilgjengelig.

- Mangel på kunnskap fører til at mange arbeider skjer på feil måte, for eksempel gjennom feil bruk av materialer og teknikker. Det kan føre til at verdier går tapt, og at kostnadene blir unødig store, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Bedre tilgang til kunnskap

Etableringen av et kunnskapsnettverk for kulturhistoriske eiendommer og bærekraftig byggforvaltning skal føre til at alle som eier eller gjør arbeider knyttet til bygninger eller anlegg med kulturhistoriske verdier, skal ha lett tilgang til kunnskap om verdiene som må ivaretas, materialer, teknikker og opplysninger om håndverk.

- Det ligger viktig kunnskap i tradisjonelle håndverksteknikker og materialer. Materiale fra tidligere tider er ofte mer miljøvennlige og holdbare enn nyere materiale. Gjenbruk av eiendomsmasse og byggematerialer innebærer ikke minst en vesentlig reduksjon av avfall, sier Hareide.

Rapport viser behov

Norsk institutt for kulturminneforskning har i samarbeid med museumssektoren, byggebransjen og forvaltningen nylig lagt fram en rapport som avdekker behov og foreslår opprettelse av et nasjonalt kunnskapsnettverk for kulturhistoriske eiendommer.

- Jeg ser det som positivt at byggebransjen selv har sett behovet og ønsker å delta i videreutviklingen av et slik informasjons- og kunnskapsnettverk, sier Hareide.

Kunnskapsnettverket skal bygge på allerede eksisterende nettverk og kompetansemiljøer, være landsdekkende og stimulere til lokal og regional virksomhet.

Aktuelle ansvarsområder for kunnskapsnettverket kan være å formidle informasjons- og veiledningsmateriell samt henvise til relevant forskning og kanalisere ulike opplæringstilbud. Det skal fungere som en informasjonskanal mellom eiere, håndverkere, byggebransjen, museene og forvaltningen.

Regjeringen foreslår også å styrke utdanningsmulighetene innenfor tradisjonelle håndverksfag og legge til rette for at arkitekt- og ingeniørutdanningen kan tilby bedre opplæring om kulturhistoriske verdier.

Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad, tel 22 24 59 55 Avdelingsdirektør Einar Holtane, tel 22 24 58 62

Til hovedsiden for kulturminnemeldinga