Historisk arkiv

Norge sikrer sitt biologiske mangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I dag legger FN fram en ny rapport om biologisk mangfold, "Ecosystems and Human Well-being." FN-rapporten konkluderer med at tapet av biomangfold er dramatisk, og at målet med å stanse tapet innen 2010 blir en meget krevende snuoperasjon. (19.05.05)

Pressemelding

Dato: 19.05.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

-Norge sikrer sitt biologiske mangfold

Earth house. Millennium Ecosystem AssessmentI dag legger FN fram en ny rapport om biologisk mangfold, "Ecosystems and Human Well-being." FN-rapporten konkluderer med at tapet av biomangfold er dramatisk, og at målet med å stanse tapet innen 2010 blir en meget krevende snuoperasjon.

Rapporten om biologisk mangfold hører inn under den store FN-rapporten "Millennium Ecosystem Assessment" som ble offentlig 30.mars i år, og som beskrev situasjonen for klodens økosystemer som svært alvorlig. Rapporten understreker sammenhengen mellom økosystemene og menneskenes mulighet for overlevelse og velvære.

-Det er nødvendig med en felles dugnad for å nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Alle land må bidra til å nå dette målet slik det ble vedtatt på verdenstoppmøtet i Johannesburg i 2002. Derfor har regjeringen utarbeidet en nasjonal tiltaksplan som ble presentert like før påske i Stortingsmeldingen om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, sier miljøvernminister Hareide.

Tiltakene som regjeringen foreslår er følgende:

 • Forbedre lovverket med utgangspunkt i utredningen fra Biomangfold-lovutvalget
 • Styrke forskning, kartlegging og overvåking av biologisk mangfold
 • Revidere den nasjonale rødlisten over truede arter innen 2006, og gjennomføre en ny og større revisjon innen 2010
 • Utarbeide handlingsplaner i perioden 2005-2010 for utvalgte naturtyper, artsgrupper og arter
 • Utarbeide forvaltningsplaner for de mest brukte nasjonalparkene og andre større verneområder, og sørge for aktiv skjøtsel i de verneområder det er nødvendig
 • Utarbeide og iverksette en nasjonal plan for marine beskyttede områder
 • Bedre reguleringen av marine fiskebestander ved hjelp av langsiktige forvaltningsplaner
 • Utarbeide forslag til nasjonal handlingsplan for forvaltning av genressurser og bevaring av genetisk variasjon
 • Ta vare på viktige landbrukslandskap og verne om dyrkbar og dyrket jord ved hjelp av en styrket og samlet strategi
 • Utarbeide en tverrsektoriell nasjonal strategi for å hindre innførsel og spredning av fremmede arter i løpet av 2005
 • Bidra til å styrke det internasjonale rammeverket for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold

Kunnskap er en viktig basis for utforming av en politikk som skal sikre natur-og livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Jeg håper at økt kunnskap vil føre til endringer i våre holdninger til bruk av naturen, og at denne nye FN-rapporten vil bidra til dette. Vi er helt avhengige av å bruke det biologiske mangfoldet, men vi skal ikke overforbruke naturen, sier miljøvernminister Hareide.

Kontaktperson: avd.dir. Lindis Nerbø tlf 22 24 58 38