Historisk arkiv

Oppnevning av utvalg som skal utrede lavutslippssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag utnevnt syv utvalgsmedlemmer og spesifisert mandatet til utvalget som skal utrede ulike scenarier for hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i løpet av en 50-års periode. BI-professor Jørgen Randers (bildet) skal lede utvalget. (11.03.05)

Pressemelding

Dato: 11.03.05

Oppnevning av utvalg som skal utrede lavutslippssamfunn

Jørgen Randers. Foto: BIKongen i statsråd har i dag utnevnt syv utvalgsmedlemmer og spesifisert mandatet til utvalget som skal utrede ulike scenarier for hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i løpet av en 50-års periode. BI-professor Jørgen Randers (bildet) skal lede utvalget.

Utvalget får som hovedoppgave å utrede hvordan Norge kan oppnå betydelige reduksjoner i de nasjonale utslippene av klimagasser på lengre sikt. Utvalget skal skissere scenarier hvor de nasjonale utslippene reduseres med 50 – 80 prosent innen 2050.

Hovedfokus skal være på mulighetene som ligger i å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Sentrale utviklingstrekk i samfunnet må vurderes ut fra hvilke muligheter de gir for å skape et lavutslippssamfunn. I tillegg bør utvalget så langt som mulig vurdere kostnader og andre konsekvenser knyttet til de ulike scenariene. Arbeidet krever bred kontakt med det sivile samfunn og alle relevante fagmiljøer må aktivt inkluderes i prosessen. Det kan skje gjennom debattmøter, offentlige høringer og internett-konsultasjoner.

Sluttproduktet av utvalgets arbeid skal presenteres i en NOU-rapport. Utvalget får en tidsramme på 18 måneder.

Utvalget:

Leder: Jørgen Randers, professor, BI

Medlemmer:

Eli Arnstad, administrerende direktør, Enova

Ola Flåten, professor, Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Alvhild Hedstein, direktør, Stiftelsen Miljømerking

Lasse Nord, direktør, Norsk Hydro

Hanne Lekva, direktør, Statoil ASA

Sverre Aam, konserndirektør, SINTEF

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Håvard Toresen 22 24 59 73 eller mobil: 90 56 04 59