Historisk arkiv

Private eiere får bedre rammebetingelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil gi bedre rammebetingelser til private eiere av fredede bygninger og anlegg. Statens tilskudd til sikring og vedlikehold skal økes med 154 millioner kroner ut over dagens nivå. (25.02.05)

Pressemelding

Dato: 25.02.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Private eiere får bedre rammebetingelser

Hus skifter hamRegjeringen vil gi bedre rammebetingelser til private eiere av fredede bygninger og anlegg. Statens tilskudd til sikring og vedlikehold skal økes med 154 millioner kroner ut over dagens nivå.

Hus skifter ham. Dolva i Skien.

Foto: Finn Christiansen © Telemark fylkeskommune

- Innsatsen fra private eiere er uvurderlig for å sikre kulturminnene våre. Det er viktig at de fortsatt tar ansvaret og får incentiver til å fortsette det viktige arbeidet. Vi vil sørge for et sterkere statlig engasjement, og at myndighetenes krav og forventninger overfor eierne blir mer forutsigbare, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

60 prosent privateid

I Norge er det ca 4500 bygninger som er fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven. Omlag 60 prosent av disse er i privat eie. Den største andelen av de fredete bygningene blir brukt til boligformål. 80 prosent av disse eiendommene ble fredet etter eldre lovgivning før 1979. Eiernes vilje, kompetanse og erfaring er avgjørende for at det enkelte kulturminnet eller kulturmiljøet skal bi tatt godt vare på. I de fleste tilfeller er det en forutsetning for varig vern at eierne kan fortsette å bruke kulturminnet, og at de har de nødvendige incentiver til aktivt å ta ansvar for dem.

Løpende vedlikehold

Riksantikvaren har i sin analyse anslått at etterslepet for å sette i stand og sikre løpende vedlikehold av fredete kulturminner i private eie innen 2020, er på om lag 154 millioner kroner, ut over dagens nivå.

- Det er et mål for Regjeringen å øke tilskuddene til dette formålet opp til det nivået som Riksantikvaren anslår, sier Hareide.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad, tel 22 24 59 55
Avdelingsdirektør Einar Holtane, tel 22 24 58 62

Til hovedsiden for kulturminnemeldinga