Historisk arkiv

Skjærgårdslandskap på sørlandet vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsråd i dag er det vedtatt å opprette Oksøy - Ryvingen landskapsvernområde i Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner i Vest-Agder fylke. I området finnes sjeldne, verneverdige planter, kulturminner og viktige hekkeområder for truede sjøfuglarter. (29.04.05)

Pressemelding

Dato: 29.04.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide

Skjærgårdslandskap på sørlandskysten er vernet

RoserotI statsråd i dag er det vedtatt å opprette Oksøy - Ryvingen landskapsvernområde i Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner i Vest-Agder fylke.I området finnes sjeldne, verneverdige planter, kulturminner og viktige hekkeområder for truede sjøfuglarter.

Rik flora med planten rosenrot i forgrunnen. Foto: Jørn Johnsrud

- Vernevedtaket betyr at vi nå tar vare på et sammenhengende skjærgårdslandskap, som er lite preget av tekniske inngrep, for framtiden. Området er representativt for sørlandskysten og har mange verneverdier, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Skjærgårdslandskapet preges av mange lave avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap. Her finnes også de karakteristiske uthavnene.

StrandnellikStrandnellik i Søgneskjærgården. Foto: Jørn Johnsrud

Verneområdet byr på en rekke sjeldne og verneverdige botaniske forekomster som spenner fra fjellplanter til ballastplanter innført i seilskutetiden. Her er svært viktige hekkelokaliteter for sjøfugl. En betydelig del av den norske sildemåkebestanden hekker her, og området betraktes som et kjerneområde for tyvjo på Skagerak-kysten.

- Skjærgården er mye brukt til friluftsliv, og det er enda en god grunn til å ta vare på landskapet og opplevelseskvalitetene som finnes her, sier Hareide.

Opptil 10 000 år gamle spor etter menneskelig aktivitet finnes i området, som kulturminner i form av bygdeborg fra folkevandringstiden, gravrøyser, boplasser og steinbrudd fra steinalderen. Det maritime kulturlandskapet, både over og under vann, er med på å prege landskapet.

Vernet omfatter skjærgården fra Oksøy fyr i øst til Ryvingen fyr i vest og er på cirka 100 km 2>, hvorav 14 km 2> er landareal.

Vedlegg i PDF-format:

Mer informasjon:

Kontaktperson: Rådgiver Geir Paulsen, tlf. 62 53 11 51