Historisk arkiv

Viktige leveområder for sjøfugl vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag ble vedtatt i statsråd i dag. Verneplanen består av sju nye naturreservater med et samlet areal på 23.400 dekar, hvorav 19.800 dekar er sjøareal. (09.09.05)

Pressemelding

Dato: 09.09.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Viktige leveområder for sjøfugl vernet i dag

Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag ble vedtatt i statsråd i dag. Verneplanen består av sju nye naturreservater med et samlet areal på 23.400 dekar, hvorav 19.800 dekar er sjøareal.

Melstein naturreservat i Bjugn kommune er et av områdene i den nye verneplanen for sjøfugl i Sør-Trøndelag. Foto: Georg Bangjord.- Verneplanen sikrer viktige leveområder for sjøfugl i Sør-Trøndelag, og bidrar til å bevare sjøfuglene som er karakteristisk trekk i naturen langs kysten vår, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Oversiktskart

Informasjonsark fra Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Foredrag for kongelig resolusjon

De nå fredete områdene har til tider betydelige konsentrasjoner av sjøfugl, og er viktige hekke-, myte- eller overvintringslokaliteter for disse. Flere av fuglene som hekker her står oppført på den norske rødlisten over truede arter. Storskarv, toppskarv og teist er eksempler på sjøfuglarter som hekker innenfor de nye naturreservatene.

Enkelte sjøfuglarter langs Norskekysten er i en alvorlig situasjon, viser tidligere resultater fra Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl.

Verneplanen tar vare på viktige leveområder for storskarven. Foto: Lars Løfaldli/Direktoratet for naturforvaltning.- Vernevedtaket er en del av regjeringens arbeid med å sikre truede arter i norsk natur. Vi har forpliktet oss til å stanse tapet av biologisk mangfold i Norge innen 2010. I dette arbeidet er opprettelse av verneområder etter naturvernloven en av bærebjelkene, sier Hareide.

Disse områdene er nå fredet etter naturvernloven:

Soløya naturreservat i Hemne kommune

Forskrift

KartSoløya

Vassholmen naturreservat i Frøya kommune

Forskrift

KartVassholmen

Bjugnholmen naturreservat i Bjugn kommune

Forskrift

Kart Bjugnholm

Melstein naturreservat i Bjugn kommune

Forskrift

Kart Melstein

Måøyan naturreservat i Roan kommune

Forskrift

Kart Måøyan

Buholman naturreservat i Osen kommune.

Forskrift

Kart Buholman

Svesøya naturreservat i Osen kommune.

Forskrift

Kart Svesøya

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kjersti Gram Andersen, tlf. 22 24 59 30