Historisk arkiv

Bedre vedlikehold og mer effektiv arealbruk i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49-6/2005
Dato: 14.10.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14

Bedre vedlikehold og mer effektiv arealbruk i staten

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet omfattende endringer i den statlige bygge- og eiendomsvirksomheten. Reformene skal bidra til bedre vedlikehold, mer effektiv arealbruk og lavere kostnader.

- Beregninger viser at staten vil kunne spare 1-2 milliarder kroner på de foreslåtte tiltakene. Dette er penger som i stedet kan brukes til bedre tjenester til innbyggerne. En ny bygge- og eiendomspolitikk er derfor en viktig del av arbeidet med å bygge ut velferdsordninger , sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Ordningen med intern husleie i staten utvides til å omfatte fengslene, universitetene og høyskolene. Det vil bidra til bedre vedlikehold og en mer effektiv utnyttelse av arealene. Regjeringen varsler også at etterslepet i vedlikeholdskostnadene for statlige eiendommer i hovedsak skal tas igjen i løpet av fem år. Samtidig skal utgifter til langsiktig og kontinuerlig vedlikehold legges inn i husleien.

- Bedre vedlikehold av statlige bygg vil redusere kostnadene og sikre kulturhistoriske verdier, sier Meyer.

Eiendommene innenfor universitets- og høyskolesektoren skal samles i en ny forvaltningsbedrift som er underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet. Forvaltningen av viktige kulturhistoriske eiendommer samles i en egen enhet i Statsbygg.

- Det vil bidra til å samle og styrke den kulturhistoriske kompetansen og gjøre finansieringen av arbeidet med å sikre de kulturhistoriske eiendommene mer robust, sier Meyer

Bedre rammebetingelser for eiendomsforvalterne gjør det mulig å gjøre tilbudet bedre tilpasset behovene til statlige leietakere. Økt valgfrihet for leietakerne og større grad av konkurranseutsetting av eiendomsforvalternes drifts- og vedlikeholdsoppgaver, vil bidra til økt konkurranse og bedre effektivitet i den statlige eiendomsforvaltningen.

Detaljutformingen av de ulike tiltakene i reformen skal etter planen skje i 2006 med sikte på iverksetting fra 2007.