Historisk arkiv

Forenklet regelverk for offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 17/2005
Dato: 07.04.05
Kontaktpersoner: Informasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav, 924 55 337 eller underdirektør Henriette S. Grønn, 22 24 66 21

Forenklet regelverk for offentlige anskaffelser

I dag sender Moderniseringsdepartementet et forslag til nytt og forenklet regelverk for offentlige anskaffelser ut på høring. Dagens regelverk trådte i kraft i 2001, og har av mange blitt sett på som komplisert. Den viktigste forenklingen er heving av terskelen for å sende bestillinger på anbud til fra kr. 200.000 til kr. 500.000,-.

Det offentlige bruker nærmere 240 milliarder i året på ulike anskaffelser, noe som tilsvarer over 15% av BNP. - Dette understreker hvor viktig det er at pengene brukes riktig, sier Meyer. Det nye forslaget til regelverk vil gi mindre papirflytting og samtidig ivareta kravet til en sunn og god konkurranse. Klarer vi å redusere noen administrative kostnader uten å bryte viktige prinsipper som regelverket skal ivareta, bruker vi fellesskapets ressurser bedre, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Det viktigste forenklingsgrepet er hevingen av terskelen for å måtte sende bestillinger ut til anbud heves fra kr. 200.000,- til kr. 500.000,-. Det er i dag et problem at offentlige virksomheter bruker urimelig mye ressurser på å håndtere mange småtilbud, og at for mange leverandører bruker penger på å konkurrere om leveranser som ikke har så stor verdi. Denne hevingen av terskelen for anbud vil gi lavere administrative utgifter ved mindre kjøp. En annen viktig endring er at elektroniske anskaffelser for første gang likestilles med andre anskaffelser. – Jeg håper dette bidrar til at flere bruker eHandel, sier Meyer.

Reglene fra 2001 som påla stat og kommune å sikre konkurranse om innkjøp ble møtt med mye ros, særlig fra leverandører som opplevde større markedsmuligheter og likebehandling. Samtidig er de kritisert for å være kompliserte. - Vi må fortsatt ha prosedyreregler som gir leverandører kjennskap til større offentlige innkjøp, og gir dem mulighet til å delta i en sunn konkurranse. Brukerne vil derfor kjenne regelverket igjen, men vi har samtidig vesentlig forenklet deler av det, sier Meyer. Konkurransen vil også styrkes gjennom forslag til ny sanksjon om overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser. – Det er viktig at reglene følges. Grove brudd skal få større konsekvenser, sier moderniseringsministeren.