Historisk arkiv

Karantene og saksforbud for politikere — oppnevning av uavhengig utvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 47/2005
Dato: 07.10.05
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Finn Melbø, tlf. 22 24 48 80

Karantene og saksforbud for politikere – oppnevning av uavhengig utvalg

I statsråd i dag ble det oppnevnt et uavhengig utvalg, kalt Karanteneutvalget. Karanteneutvalget skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for politikere ved overgang til stillinger og funksjoner utenfor statsforvaltningen.

Karanteneutvalget skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Reglene for dette trer i kraft før regjeringsskiftet og vil omfatte også dagens politiske ledelse i departementene.

Karanteneutvalget har disse medlemmene:

Advokat Endre Skjørestad, Sandnes, leder
Advokat Ingeborg Moen Borgerud, Asker
Sorenskriver Bjørn Solbakken, Haugesund
Informasjonsdirektør Elsbeth Sande Tronstad, Bærum

For embets- og tjenestemenn er det arbeidsgiver som avgjør hvem som skal bli ilagt karantene og/eller saksforbud etter nærmere vilkår. Når det gjelder politiske stillinger i departementene, vil disse sakene avgjøres av det oppnevnte uavhengige utvalget, kalt Karanteneutvalget. Politikerne blir ilagt en informasjonsplikt som innebærer at den enkelte uoppfordret plikter å gi nødvendige opplysninger om det nye arbeidsforholdet med mindre det er åpenbart at karantenereglene ikke kommer til anvendelse. Politikerne kan bli ilagt inntil 6 måneders karantene eller inntil ett års saksforbud, regnet fra fratreden. Saksforbud kan ilegges i stedet for eller i tillegg til karantene, men ikke i mer enn ett år til sammen. Det skal ytes godtgjørelse i karanteneperioden som tilsvarer den lønn vedkommende hadde ved fratreden, samt feriepenger.


Se også: Temaside om etikk og karantene