Historisk arkiv

Karanteneregelverk også for politikere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 15/2005
Dato: 18.03.05
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Finn Melbø, t. 2224 4880

Karanteneregelverk også for politikere

Karantenebestemmelser ved overgang til stilling utenfor staten som ble vedtatt for embetsmenn tidligere i vinter, foreslås nå å gjøres gjeldende også for politisk ledelse i departementene.

- Dette skal styrke allmennhetens tillit til regjeringsapparatet og det politiske system. Vi må unngå mistenkeliggjøring og uklare roller ved skifte av posisjoner fra regjeringsapparatet til for eksempel en stilling i næringslivet, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Regjeringen har i statsråd i dag lagt fram Stortingsmelding nr. 23 (2004-2005) ”Om bruk av karantene for politisk leiing i departementa ved overgang til stilling utanfor staten”.

Hovedlinjene i dette nye karanteneregelverket for politikere tilsvarer det som gjelder for embetsverket og som ble vedtatt av regjeringen med virkning fra 15. februar i år.

Reglene som foreslås, sier at det kan ilegges inntil 6 måneders karantene eller inntil 12 måneders saksforbud regnet fra fratreden. Saksforbud kan ilegges i stedet for eller i tillegg til karantene, men ikke i mer enn ett år til sammen. Det foreslås også en informasjonsplikt som innebærer at man uoppfordret plikter å gi nødvendige opplysninger om det nye arbeidsforholdet med mindre det er åpenbart at karantenereglene ikke vil komme til anvendelse. Det skal ytes full lønnskompensasjon i karanteneperioden i form av en godtgjørelse tilsvarende den lønn vedkommende hadde ved fratreden samt feriepenger.