Historisk arkiv

Styrket informasjonssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49-3/2005
Dato: 14.10.05
Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Gunn Janne Myrseth, 952 82 119

Styrket informasjonssikkerhet

Regjeringen vil bruke 9 millioner kroner for å styrke informasjonssikkerheten i Norge. Målet er bedre nasjonal koordinering av varsling og rådgivning.

5 millioner kroner foreslås til etablering av en permanent koordinerende enhet for informasjonssikkerhet (CERT) ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet. De resterende fire millionene foreslås bevilget til permanent etablering av Senter for informasjonssikring (SIS) hos Gjøvik Kunnskapspark ved Høgskolen i Gjøvik.

- Stor avhengighet av IT og økende sårbarhet gjør at både eiere av kritisk infrastruktur og bedrifter har behov for rask varsling og assistanse samt bedre koordinering ved sikkerhetshendelser. CERT skal begrense skadeomfanget når angrepet først er et faktum, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer og legger til:

- Internasjonal erfaring har vist at innsatsen bør koordineres gjennom en nasjonal CERT (Computer Emergency Response Team). Den viktigste tjenesten er rask varsling og rådgivning ved hendelser som virusspredning, nyoppdaget programvaresårbarhet eller IT-angrep rettet mot kritisk infrastruktur.

Den nasjonale CERT skal integreres med varslingssystem for digital infrastruktur som allerede eksisterer ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet og som vil ha tilnærmet døgnkontinuerlig drift. Den nasjonale CERT skal utveksle informasjon med sektormyndigheter og betjene blant annet sikkerhetsmyndighetene, Post- og teletilsynet, Senter for informasjonssikring og andre med analyser og varsler.

Senter for informasjonssikring (SIS) skal ha ansvar for kompetanseutvikling, informasjonsutveksling og rådgivning av forebyggende art og målgruppen er primært små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor, herunder kommunene. Men SIS informasjonen skal være ”åpen”. Dette innebærer at alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av SIS sine tjenester (web, veiledninger, rapporter, kurs, konferanser mv.).

Begge tiltak bygger på samarbeid og felles finansiering med aktører i privat sektor.