Historisk arkiv

Terskelverdien heves nå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 43/2005
Dato: 09.09.05
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav 22 24 48 27/924 55 337, eller seniorrådgiver Eva Carina Aune, tlf. 22 24 02 60

Terskelverdien heves nå

Regjeringen har i dagens statsråd hevet den nasjonale terskelverdien for å gjennomføre anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp fra kr 200.000 til kr 500.000. Endringen skjer med umiddelbar virkning.

Samtidig er det besluttet å innføre krav om forenklet kunngjøring og protokollføring for innkjøp ned til kr 100.000 fra årsskiftet. For å stimulere til ytterligere konkurranse ved offentlige innkjøp blir en rekke nye virksomheter fra 20. oktober knyttet opp mot forskriften om offentlige anskaffelser. Det dreier seg om statlige og kommunale oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon. Disse har tidligere vært underlagt den såkalte forsyningsforskriften.

Det offentlige bruker nærmere 240 milliarder i året på ulike anskaffelser, noe som tilsvarer over femten prosent av BNP.

– Dette understreker hvor viktig det er at pengene brukes riktig og at vi får mest mulig velferd til innbyggerne igjen for dem, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

- Heving av den nasjonale terskelverdien vil gi mindre papirflytting og samtidig ivareta kravet til en sunn og god konkurranse. Det er i dag et problem at offentlige virksomheter bruker urimelig mye ressurser på å håndtere mange småtilbud. Også mange leverandører bruker mye administrative ressurser på å konkurrere om små leveranser, konstaterer Meyer Han slår fast at hevingen av terskelen vil gi lavere administrative utgifter ved mindre kjøp. Samtidig vil kravet om forenklet kunngjøring og protokollføring ned til 100.000 kroner sikre åpenhet og ryddighet for de mindre innkjøpene.

- Slik vil vi sørge for at fellesskapets ressurser utnyttes på en bedre måte, sier Meyer.

Den forenklede kunngjøringsplikten vil føre til større åpenhet om de mindre anskaffelsene.

– Kunngjøringsplikten vil bidra til å hindre korrupsjonslignende innkjøpspraksis, noe som er spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter der mindre anskaffelser ofte utgjør hoveddelen av omsetningen, sier Meyer. For å sikre at useriøse leverandører blir luket ut vil det ved kjøp over 100.000 også bli stilt krav om at den leverandøren som velges legger fram skatteattest og en egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet.

Det har også vært nødvendig å gjøre endringer for de virksomhetene som så langt har vært underlagt forsyningsforskriften.

– Det er ingen grunn til at innkjøp innen vann og avløp, ikke skal være underlagt de samme, strenge reglene som offentlige innkjøp for øvrig, sier Meyer. I dag er det slik at samme kommune må følge forskjellige regler avhengig av hvilken del av kommunen som anskaffer.

– Det henger ikke på greip at samme kommune må følge forskjellige regler avhengig av hvilke etat som foretar innkjøpene. Vann- og avløpsetaten i en kommune har i dag ikke plikt til å gjennomføre offentlige konkurranser før de skal gjøre innkjøp over tre millioner, mens andre deler av samme kommune har plikt til å gjennomføre slik konkurranse for alle kjøp over den langt lavere nasjonale terskelverdien. Mangel på konkurranse betyr at offentlige myndigheter ikke får de beste tilbudene. Jeg ville derfor styrke konkurransen i forsyningssektoren. Dette gjør det både mer oversiktlig og enklere for kommunene, sier Meyer.

For øvrig vil ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene tre i kraft 1. januar 2006.