Historisk arkiv

Et mer nyskapende næringsliv – lettere å starte nye bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 11/03
Dato: 28.03.2003
Kontaktperson: Statssekretær Helle Hammer, telefon 22 24 01 06, mobil 41 64 63 61
Politisk rådgiver Eirik Lae Solberg 95 07 87 60

Et mer nyskapende næringsliv – lettere å starte nye bedrifter

Regjeringen legger i dag fram forslag om endringer i de bedriftsrettede virkemidlene.

-Endringene vil styrke fokuset på gründere og småbedrifter med store vekstmuligheter og sette norske bedrifter bedre i stand til å klare seg i den internasjonale konkurransen, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Regjeringen vil slå sammen de statlige virkemidlene i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) til en ny innovasjons- og internasjonaliseringsenhet. Enheten skal fokusere på nyskaping og på sammenhengene mellom innovasjon og internasjonal konkurranseevne, teknologi og kunnskap. SNDs distriktskontorer og Eksportrådets kontorer i utlandet vil danne et nett av kontorer som skal bistå gründere og småbedrifter. Behovet for økt nyskaping og sterkere konkurranseevne skal gjennomsyre det næringspolitiske arbeidet, både hjemme og ute.

-Omleggingen vil gi enklere løsninger for brukerne. Bedriftene og gründerne får nå et sted å henvende seg til det offentlige. Når de tar kontakt med det offentlige skal virkemiddelapparatet opptre kompetent og samordnet. Mer effektiv organisering gir også mer igjen for hver krone vi bruker på nyskaping, sier Ansgar Gabrielsen.

I en tid med stadig hardere konkurranse kan verdiskapingen i næringslivet bare styrkes gjennom økt innovasjon. For å nå hovedmålsettingen om økt innovasjon skal virkemidlene fokusere på forskning og kompetanseheving, internasjonalisering og den tidlige fasen i bedriftenes liv.

-Det internasjonale arbeidet skal rettes inn mot å øke verdiskapingen hjemme gjennom å koble norske bedrifter opp mot internasjonale markeder, samt kunnskaps- og teknologimiljøer i utlandet. De offentlige virkemidlene skal derimot ikke stimulere norske bedrifter til å flytte til utlandet. Det betyr at det blir slutt på at SIVA finansierer næringsparker i Baltikum og at Investeringsfondet for Øst-Europa investerer i prosjekter i EUs kandidatland, sier Gabrielsen.

For å bidra til kommersialisering av flere ideer, vil Regjeringen forsterke samarbeidet mellom bedriftene og forskningsmiljøene. Virkemidlene skal bidra til et bedre samspill, nettverksbygging og møteplasser mellom FoU-miljøer, entreprenører, små bedrifter og investorer.

Gjennom fylkeskommunenes nye rolle som regionale utviklingsaktører, legger Regjeringen til rette for økt lokal handlefrihet og større mulighet til å styrke regionale næringsmiljøer. De regionale innovasjonskontorene får i samarbeid med fylkeskommunen ansvaret for velge hvilke virkemidler som skal tilbys lokalt. Beslutningene vil dermed kunne fattes raskt og være tilpasset regionalt næringsliv.