Historisk arkiv

Milliardsatsing på forskning og utvikling i næringslivet — øker med 14%

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 54/05
Dato: 14. oktober 2005
Kontaktperson: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tel. 22 24 01 25

Nærings- og handelsminister Børge Brende:

Milliardsatsing på forskning og utvikling i næringslivet – øker med 14%

Regjeringen foreslår å øke den samlede offentlige næringsrettede forskningsinnsatsen til i underkant av 3,7 milliarder kroner i budsjettet for 2006. Det er en økning på om lag 460 millioner kroner fra i fjor, og enkelte forskningstiltak får økt bevilgningen med hele 65%. Hensikten er særlig å stimulere til økt FoU-innsats i næringslivet.

– Med dette budsjettforslaget legger regjeringen til rette for en kraftig økning i næringslivets egen FoU-innsats. Undersøkelser viser at næringsrettet forskning utløser betydelige private investeringer i FoU. Offentlige virkemidler som for eksempel Skattefunn-ordningen og brukerstyrt forskning er effektivt for å mobilisere næringslivet til å øke egen forskningsinnsats, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Den kraftige økningen i bevilgningene til forskning og utvikling i statsbudsjettet for 2006 følger opp Forskningsmeldingen og Innovasjonsløftet. Det foreslås en markant økning i forskningsbevilgninger over Nærings- og handelsdepartementets budsjett.

NHDs viktigste budsjettøkninger innen næringsrettet forskning:

 • Brukerstyrt forskning: Dette er prosjekter hvor bedriftene setter i gang og styrer forskningsarbeidet slik at det er relevant for markedet. Til brukerstyrt forskning i regi av Norges forskningsråd, og særlig til den nye ordningen Brukerstyrt innovasjonsarena, foreslås en vekst på om lag 38%. Bevilgningene øker med 131 millioner kroner til om lag 480 millioner kroner. Av dette foreslås nær 180 millioner kroner bevilget til ordningen Brukerstyrt innovasjonsarena. Her vil prosjekter uavhengig av bransje konkurrere på basis av verdiskapingspotensial og kvalitet.
  Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 920, post 50.
 • Forsknings- og utviklingskontrakter: Bevilgningen til forsknings- og utviklingskontrakter i Innovasjon Norge foreslås økt med 65%. Det er en økning på 102 millioner kroner til om lag 260 millioner kroner i 2006. Satsingen bidrar til å stimulere innovasjonsprosjekter både i norsk næringsliv og i offentlig sektor.
  Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 2421, post 72.
 • FORNY-programmet: Regjeringen øker satsingen på kommersialisering av forskningsresultater gjennom en betydelig økning i rammene til FORNY-programmet. Budsjettforslaget innebærer en økning på 22 millioner kroner og tilsvarer en vekst på 44% sammenlignet med inneværende år. Dette vil gjøre veien fra forskning til bedre kommersiell utnyttelse enklere.
  Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 920, post 50 og kap. 2421, post 71.
 • De teknisk-industrielle instituttene: Det foreslås å øke grunnbevilgningene til de teknisk-industrielle instituttene med 20 millioner kroner i 2006. Dette omfatter blant andre SINTEF, IFE, MARINTEK, NGI og Rogalandsforskning. Det tilsvarer en vekst på vel 20% sammenlignet med inneværende år. Regjeringen ønsker å forsterke instituttenes internasjonale konkurransekraft og langsiktige kompetansebygging.
  Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 920, post 50.
 • De nasjonale følgeprogrammene for romvirksomhet: Bevilgningene dobles fra om lag 24 millioner kroner i 2005 til om lag 50 millioner kroner i 2006.
  Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 922, post 71 og 72.
 • Skattefunn-ordningen: Den særskilte ordningen for tilskudd til ulønnet forskningsinnsats i Skattefunn-ordningen foreslås videreført med 30 millioner kroner i 2006. Den særskilte ordningen vil særlig være av betydning for gründerselskaper og enkeltpersonforetak.
  Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 928, post 71.