Historisk arkiv

Regjeringen satser på unge gründere — kraftig vekst i bevilgningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 61/05
Dato: 14. oktober 2005
Kontaktperson: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tel. 22 24 01 25

Nærings- og handelsminister Børge Brende:

Regjeringen satser på unge gründere – kraftig vekst i bevilgningene

Nærings- og handelsministeren foreslår å øke støtten til Ungt Entreprenørskap med 150% i statsbudsjettet for 2006, fra 4 til 10 millioner kroner.

– Det er svært viktig med fokus på entreprenørskap i skolen for å gi de unge inspirasjon til å starte egen bedrift og skape arbeidsplasser. Entreprenørskapsopplæring bidrar også til at de unge blir mer bevisste på sin rolle som bidragsytere til fremtidig verdiskaping, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Ungt Entreprenørskap er en viktig samarbeidspartner for regjeringen. Arbeidet i regi av Ungt Entreprenørskap - elev-, ungdoms- og studentbedrifter - øker troen på egen skaperkraft og senker terskelen for å starte egen virksomhet senere.

En forskningsstudie viser at blant dem som tidligere har deltatt i konseptet Ungdomsbedrift i videregående skole, har om lag 17% etablert sin egen bedrift. Den gjennomsnittlige etableringshyppigheten i befolkningen er på 7,5%.

– Dette viser at entreprenørskap i skolen bidrar til at flere unge velger entreprenørskap som karrierevei og at det er viktig å støtte arbeidet med å skape positive holdninger til entreprenørskap og nyskaping, sier Børge Brende.

Fakta:

Ungt Entreprenørskap er en stiftelse som tilbyr entreprenørskapsopplæring i grunnskolen, videregående skole og universitets- og høyskolesektoren. Det mest utbredte konseptet til Ungt Entreprenørskap er Ungdomsbedrifter, som tilbys videregående skole. Ungt Entreprenørskap er medlem av den europeiske organisasjonen Junior Achivement – Young Enterprise Europe (JA-YE).

Konseptet Ungdomsbedrift går ut på at en gruppe elever starter opp en bedrift i starten av året og nedlegger denne i slutten av skoleåret. I skoleåret 2004/2005 er det registrert 1550 ungdomsbedrifter fra 314 ulike videregående skoler i Norge.

Regjeringen la i mai 2004 frem en strategi for entreprenørskap i utdanningen, Se mulighetene og gjør noe med dem!. Strategien er laget i samarbeid mellom Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Planen omfatter hele utdanningsløpet fra barneskole til universitet og høyskole, inkludert lærerutdanningen.

Entreprenørskap i utdanningen er anerkjent som et viktig politikkområde av EU for å fremme en kultur for entreprenørskap. Norge er det eneste landet i Europa som har fremmet en strategiplan for entreprenørskap i utdanningen.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 900, post 73.