Historisk arkiv

Frigg avslutningsplan - OSPAR-konsultasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 94/02
Dato: 17.09.2002
Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Frigg avslutningsplan – OSPAR-konsultasjon

Regjeringen har i dag besluttet å igangsette en konsultasjonsprosess med de andre partene til OSPAR-konvensjonen (Oslo-Paris-konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav), i forbindelse med planene om etterlatelse av understellet på betonginstallasjonen TCP2 på Frigg.

I tråd med vedtaket som ble fattet av OSPAR-kommisjonen i 1998, kan betonginstallasjoner etterlates offshore, dersom myndighetene i vedkommende land gir tillatelse til dette. Tillatelsen må være basert på en samlet vurdering der gitte kriterier må være oppfylt. Før beslutning treffes, må det gjennomføres en konsultasjon med de øvrige traktatpartene.

Bakgrunnen for regjeringens beslutning er avslutningsplanen for Frigg, som Olje- og energidepartementet mottok i november 2001. Frigg er et felles eiet norsk-britisk felt, hvor 60,82 pst. ligger på norsk side. Rettighetshaverne anbefaler å etterlate understellet på 3 betonginstallasjoner (hvorav TCP2-plattformen befinner seg på norsk side) samt borekaks, og å bringe til land 5 plattformdekk, 3 stålunderstell og feltinterne rørledninger og kabler.

Basert på en totalvurdering konkluderer rettighetshaverne med at den beste disponeringsløsningen for betongunderstellet til TCP2 er at dette etterlates på stedet. Rettighetshaverne baserer sine vurderinger på forhold som teknisk risiko (gjennomførbarhet), risiko for personell, miljøforhold og kostnader.