Historisk arkiv

Økt satsing på forskning og utvikling over OEDs budsjett for 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 100/02
Dato: 3.10.2002

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09 / 90 19 73 82

Økt satsing på forskning og utvikling over OEDs budsjett for 2003

På Olje- og energidepartementets budsjett foreslås det bevilget 304,7 mill. kroner til forskning og utvikling i 2003, hvorav 280 millioner kroner er i regi av Norges forskningsråd. Dette er en økning på 35,6 mill. kroner, eller i overkant av 13 % i forhold til 2002. Økningen knytter seg i hovedsak til forskning i skjæringsfeltet mellom energi og miljø og forskningsbasert nyskaping/demonstrasjon. Satsingen er relatert til økt innsats innenfor petroleumsforskningen, herunder langtidsvirkninger fra utslipp til sjø. Forskning på anvendelse av naturgass til energiformål, hydrogen og fornybare energikilder er også prioritert. Den økte forskningsinnsatsen knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk videreføres med 50 mill. kroner - totalt 100 mill. kroner fordelt over budsjettene for 2002 og 2003.

-Realiseringen av verdiene innenfor energisektoren krever at vi evner å løse store og økende teknologiske og miljømessige utfordringer i tiden fremover. Vi står overfor en rekke sentrale utfordringer hvor økt forskningsinnsats er nødvendig. Jeg er derfor glad for at det i budsjettet for 2003 er funnet rom for å prioritere økte bevilgninger til forskning og utvikling innenfor energisektoren, og at en har kunnet videreføre den økte satsingen knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Petroleumsforskning
Det foreslås bevilget 122 mill. kroner til petroleumsforskning i regi av Norges forskningsråd, en økning på om lag 29 mill. kroner i forhold til 2002. Bevilgningen fordeler seg med om lag 53,7 mill. kroner knyttet til brukerstyrt forskning, herunder forskning knyttet til langtidsvirkninger fra utslipp til sjø (se under), 38,3 mill. kroner til strategisk forskning og 30 mill. kroner til prosjektrettet teknologiutvikling (Demo 2000).

Mer kunnskap om mulige langtidsvirkninger fra utslipp til sjø
Regjeringen vil videreføre satsingen på økt kunnskap om mulige langtidsvirkninger av utslipp til sjø på marine organismer, og har derfor satt av totalt 8 mill kroner til dette over Olje- og energidepartementets og Miljøverndepartementets budsjetter for 2003. Av dette bevilges 6 mill kroner over Olje- og energidepartementets budsjett.

Midlene knyttes til forskningsprogrammet som Regjeringen satte i gang i 2002 i regi av Norges forskningsråd, nettopp for å øke kunnskapen når det gjelder mulige langtidsvirkninger på marine organismer av utslippskomponenter til sjø fra petroleumssektoren.

Forskningsprogrammet prioriterer å øke kunnskapsgrunnlaget rundt følgende hovedtemaer: Langtidseffekter i vannsøylen, kobling mellom forskning og overvåking, spesielle forskningsoppgaver i Arktis, langtidseffekter av utslipp fra borekaks og langtidseffekter av akutte utslipp.

Det er bred enighet om at kunnskapsgrunnlaget vedrørende mulige langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten bør forbedres og styrkes. En fortsatt økning av utslipp til sjø, og en eventuell utvidelse av petroleumsvirksomheten til dypere havområder, til områder lenger nord og områder nær sårbare kystområder er andre grunner til en bred satsing både fra Regjeringens og industriens side.

Energi- og vassdragsforskning
Det foreslås bevilget 158 mill. kroner til forskning innenfor energi- og vassdragssektoren i regi av Norges forskningsråd, en økning på 7,8 mill. kroner i forhold til 2002. Dette inkluderer 50 mill. kroner til renseteknologi for gasskraftverk.

Et hovedmål med satsingen på energiforskning er å utvikle internasjonalt konkurransedyktig kompetanse som næringsliv, offentlige myndigheter og andre kan bruke til å fremme et miljøvennlig energisystem. Samtidig skal forskningen gi økt verdiskaping på grunnlag av nasjonale energiressurser og energiutnyttelse. Den økte satsingen skal gå til fornybare energikilder, naturgass og hydrogen som energibærer.

Renseteknologi for gasskraftverk
Olje- og energiministeren ser det videre som viktig at arbeidet med å utvikle teknologi som kan bidra til å redusere CO2-utslipp fra kraftproduksjon basert på fossile brensler fortsetter. Den økte forskningsinnsatsen knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk videreføres med 50 mill. kroner - totalt 100 mill. kroner fordelt over budsjettene for 2002 og 2003.