Historisk arkiv

Salg av SDØE-andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 36/02
Dato: 19.mars 2002

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Salg av SDØE-andeler

Olje- og energidepartementet har gjennomført salget av om lag 6,5 prosent av SDØE-andelene til Norsk Hydro og andre selskaper. (SDØE = statens direkte økonomiske engasjement.) Det har vært bred interesse fra mange aktører for de andelene som ble lagt ut for salg. Det er i alt solgt andeler i 30 utvinningstillatelser.

Kjøpere er Norsk Hydro Produksjon AS, TotalFinaElf Exploration Norge AS, A/S Norske Shell, Norske Conoco AS, Marathon International Petroleum Ltd, Paladin Resources Norge AS, Gaz de France Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS og DONG Norge AS.

-Jeg er meget godt fornøyd med de resultater vi har oppnådd i forbindelse med denne prosessen. Interessen fra selskapene har vært god og vi har oppnådd tilfredsstillende priser for de andeler som nå er solgt. Restruktureringen av det statlige engasjementet på kontinentalsokkelen vil bidra til å øke verdiskapningen fra petroleumsvirksomheten, som er i tråd med målsettingen med salget. SDØE sitter etter salget fortsatt igjen med direkte eierandeler i felt som utgjør betydelige verdier. Det er viktig at staten i forvaltningen av disse verdiene opptrer som en langsiktig og konstruktiv eier, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Salget av SDØE-andeler vil bidra til å øke verdiskapningen på kontinentalsokkelen. Gjennom salget har en oppnådd å bidra til å harmonisere eierstrukturen i Oseberg-området og i Gyda/Tambar-området. Operatørene er styrket i viktige felt som Oseberg, Grane og Draugen. Salget vil videre bidra til utviklingen av både marginale og modne felt ved at flere utvinningstillatelser er solgt til selskaper som er godt egnet til å skape muligheter i disse utvinningstillatelsene. I tillegg har flere nye aktører fått styrket sin posisjon på kontinentalsokkelen.

I forbindelse med utvelgelsen av de SDØE-andeler som er solgt, er det tatt utgangspunkt i kriteriene fra St.prp. nr. 36 (2000 – 2001) "Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE" og behandlingen i Stortinget. Stortinget la vekt på at transaksjonen skulle bidra til å øke verdiskapningen på kontinentalsokkelen. Salgene skulle videre skje til markedsverdi, og transaksjonen skulle bare gjennomføres dersom staten oppnådde tilfredsstillende vilkår.

Salget er del av en større restrukturering av det statlige engasjementet på kontinentalsokkelen, der delprivatiseringen av Statoil ASA og opprettelsen av Gassco AS og Petoro AS inngikk som viktige elementer. Et salg til Statoil tilsvarende 15 prosent av SDØE-porteføljen ble gjennomført i mai 2001.

Andelene er solgt for til sammen 8,4 milliarder kroner. Prisene som er oppnådd ved dette salget, er på linje med prisene som ble oppnådd ved salget til Statoil når en tar hensyn til forskjeller i skattemessig behandling og andre rammevilkår.

I forbindelse med salget er det gjennomført en delvis harmonisering av eierforholdene i Osebergområdet. Norsk Hydro og TotalFinaElf vil nå ha gjennomgående eierandeler på hhv. 34 pst. og 10 pst. i de fire utvinningstillatelsene som inngår i Oseberg og i Oseberg sør. Man har med dette kommet et langt stykke på vei med eiermessig harmonisering av Osebergområdet. Dette er et godt tiltak for å oppnå mer effektiv utnyttelse av de store olje- og gassressursene i dette området, og er i tråd med de mål som ble satt for prosessen. Departementet vil ta initiativ for å klargjøre om det er grunnlag for ytterligere harmonisering av de resterende rettighetshaverne i Osebergområdet.

Statens andel i Gyda, Tambar og en nærliggende utvinningstillatelse har blitt solgt til det danske oljeselskapet DONG. DONG har kjøpt Pelican og ønsker å arbeide for eiermessig harmonisering og videre utvikling av området.

Salget av 10 pst. i Draugen til Shell og salget av 13,6 pst. i Grane til Norsk Hydro styrker operatørene av disse viktige feltene.

Marathon har kjøpt statens andeler i fire nærliggende utvinningstillatelser i Heimdal-området. Dette vil styrke selskapets posisjon og gjøre det mer sannsynlig at ressursene i dette området blir utviklet.

Paladins kjøp av andeler i Brage og Njord forventes å bidra til økt utvinning i disse modne feltene. Norske Conoco har kjøpt ytterligere andeler på Heidrunfeltet. Dette forventes å medvirke til å utnytte det tilstedeværende potensialet i dette feltet. Gaz de France og Idemitsu har begge ervervet andeler i Framområdet.

UBS Warburg og DnB Markets har vært rådgivere for Olje- og energidepartementet. Departementet har også mottatt bistand fra Lambert Energy Advisory og Thommessen Krefting Greve Lund.

Staten har ved salget av 6,5 % av SDØE solgt andeler i utvinningstillatelser til følgende selskaper:

Kjøper

Utvinningstillatelse

Andel (%)

Conoco

Utv. tillatelse 095 (Heidrun)

6,00

Utv. tillatelse 124 (Heidrun)

2,91

Utv. tillatelse 107 (Njord)

15,00

Utv. tillatelse 132 (Njord)

15,00

Gaz de France

Utv. tillatelse 090 (Fram)

15,00

Utv. tillatelse 174

17,50

Utv. tillatelse 191

22,50

Idemitsu

Utv. tillatelse 090 (Fram)

15,00

Utv. tillatelse 174

17,50

Utv. tillatelse 191

22,50

Marathon

Utv. tillatelse 088 (Peik)

31,40

Utv. tillatelse 150

30,00

Utv. tillatelse 203

30,00

Utv. tillatelse 204

30,00

Norsk Hydro

Utv. tillatelse 028C

5,00

Utv. tillatelse 169

5,00

Utv. tillatelse 169B1 (Grane)

17,00

Utv. tillatelse 169B2 (Grane)

5,00

Utv. tillatelse 053 (Oseberg, Oseberg øst)

14,40

Utv. tillatelse 079 (Oseberg, Oseberg sør)

7,50

Utv. tillatelse 104 (Oseberg sør)

0,00

Utv. tillatelse 171 B (Oseberg sør)

- 6,00 *)

Utv. tillatelse 034 (Tune)

10,00

Utv. tillatelse 190 (Tune)

10,00

Paladin

Utv. tillatelse 053B (Brage)

20,00

Utv. tillatelse 055 (Brage)

20,00

Utv. tillatelse 185 (Brage)

20,00

Utv. tillatelse 055B

20,00

Utv. tillatelse 107 (Njord)

7,50

Utv. tillatelse 132 (Njord)

7,50

Pelican

Utv. tillatelse 019 B (Gyda)

30,00

Utv. tillatelse 019 C

30,00

Utv. tillatelse 065 (Tambar)

30,00

Shell

Utv. tillatelse 093 (Draugen)

10,00

Utv. tillatelse 176 (Draugen)

10,00

TotalFinaElf

Utv. tillatelse 053 (Oseberg, Oseberg øst)

- 4,00 *)

Utv. tillatelse 079 (Oseberg, Oseberg sør)

10,00

Utv. tillatelse 104 (Oseberg sør)

10,00

Utv. tillatelse 171 B (Oseberg sør)

10,00

*) Staten kjøper en andel for å bidra til utjevning av eierstrukturen i Osebergområdet

Etter salget av SDØE blir eierstrukturen i Osebergområdet som følger:(nye eierposisjoner uthevet)

053

079

104

171B

SDØE

35,00

42,00

20,00

31,00

Statoil

14,00

14,00

20,00

15,00

Exxon Mobil

7,00

-

5,00

10,00

Norsk Hydro

34,00

34,00

34,00

34,00

TotalFinaElf

10,00

10,00

10,00

10,00

Conoco

-

-

11,00

-