Historisk arkiv

Helårig petroleumsaktivitet i nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Regjeringen har i dag besluttet at det ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI utenfor Lofoten. (15.12.03)

Pressemelding

Nr.: 132/03
Dato: 15.12.2003

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Helårig petroleumsaktivitet i nordområdene

- Regjeringen har i dag besluttet at det ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI utenfor Lofoten. En vurdering av dettespørsmålet vil bli foretatt når den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet foreligger, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.Samtidig har regjeringen besluttetå åpne generelt for videre helårig petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentshavet syd,med unntak av visse særlig verdifulle områder. I dette ligger det at alle eksisterende utvinningstillatelser i Barentshavet syd kan gjenoppta sin virksomhet, sier statsråden.

Regjeringen har i dag besluttet at det ikke skal åpnes for videre petroleumsvirksomhet i Nordland VI. Områdets spesielle karakter som gyteområde for viktige fiskeslag og områdets betydning som fangstområde er tillagt betydelig vekt. Regjeringen mener det til nå ikke er demonstrert at hensynet til fiskeriene og miljøet kan ivaretas på en tilfredsstillende måte ved oppstart av petroleumsvirksomhet i området. En nærmere vurdering av dette spørsmålet vil bli foretatt når den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet foreligger.

Dette innebærer at de to utvinningstillatelsene som er tildelt i området ikke kan gjenoppta sine aktiviteter og at nye tildelinger ikke vil bli foretatt. Det vil således ikke være noen form for petroleumsvirksomhet i dette området inntil den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet foreligger.

I lys av resultatene fra ULB og høringsuttalelsene til utredningen har regjeringen i dag åpnet for videre helårig petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentshavet syd, med visse unntak. Unntakene er de kystnære områdene i Troms og Finnmark og de særlig verdifulle områdene: polarfronten, iskanten, Bjørnøya og Tromsøflaket (se vedlagt kart).

Snøhvitutbyggingen ble i 2002 godkjent av Stortinget. Dette feltet ligger delvis inne i Tromsøflaket. Det er viktig å knytte tilleggsressurser til feltet for å bedre økonomien. Regjeringen åpner derfor for at det kan letes etter tilleggsressurser av gass til Snøhvit, også på Tromsøflaket.

Når det gjelder Goliat ligger denne lisensen like utenfor Tromsøflaket. Regjeringen åpner for at rettighetshaverne på Goliat kan foreta de nødvendige avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan bygges ut. Det understrekes imidlertid at denne beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbygging av Goliatfeltet hvis dette skulle bli aktuelt. Dette må tas stilling til når rettighetshaverne fremmer sin utbyggingsplan. Det blir da opp til selskapene å demonstrere at en eventuell utbygging tar tilstrekkelig hensyn til miljøet og det spesielt sårbare området.

En åpning av Barentshavet nå er viktig for å muliggjøre at oljeindustrien kan bore tre brønner i konsesjonsbelagt område på Lopparyggen, Nordkappbassenget og Goliat, som de har foreslått i løpet av høsten 2004 og våren 2005. Dette vil gi verdifull informasjon om prospektiviteten i området, samtidig som det kan gi en positiv effekt på det lave aktivitetsnivået på sokkelen.

Det er en grunnleggende forutsetning for regjeringens forslag at sikkerheten og beredskapen er fullt ut ivaretatt. Oljevernberedskapen må styrkes i forhold til dagens nivå. Jeg vil i samarbeid med andre berørte myndigheter stille strenge krav til beredskapen i området.

Foiler fra presentasjonen 15. desember (i pdf format)

Engelsk versjon