Historisk arkiv

Olje- og energiministeren har mottatt Hjemfallsutvalgets utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Thorhild Widvey mottok i dag utredningen om hjemfall fra Hjemfallsutvalgets leder advokat Tore Vestbakke. (30.11.04)

Pressemelding

Nr.: 135/04
Dato: 30.11.20004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Olje- og energiministeren har mottatt Hjemfallsutvalgets utredning

Olje- og energiminister Thorhild Widvey mottok i dag utredningen om hjemfall fra Hjemfallsutvalgets leder advokat Tore Vestbakke.

-I dag er bare 7 prosent av vannkraften i Norge omfattet av hjemfall, i motsetning til de 88 prosentene som er offentlig eid. Denne forskjellen gjør at rammebetingelsene for eierskap i kraftsektoren er svært ulike. Dette er bakgrunnen for Hjemfallsutvalgets arbeid med å finne en fremtidig løsning, som også er i tråd med EØS-regelverket, sa olje- og energiminister Thorhild Widvey da hun mottok utredningen fra Hjemfallsutvalget på en pressekonferanse tirsdag.

Hjemfallsutvalget ble opprettet for å vurdere den fremtidige ordningen for hjemfall av vannkraftverk. Utvalget er bredt sammensatt, og ble opprettet for å vurdere sentrale spørsmål som langsiktig nasjonal styring og kontroll med vannkraftressursene, verdiskaping og ressursbruk i kraftsektoren. Utvalget skulle behandle spørsmål som berører forholdet til det rettslige rammeverket, hvor EØS-avtalen står sentralt.

Spørsmålet om likebehandling av offentlige og private eiere i kraftsektoren er et spørsmål også ESA – EØS' overvåkningsorgan – har vært svært opptatt av i sin dialog med norske myndigheter.

Olje- og energidepartementet sender nå utvalgets innstilling ut på bred høring. Høringsfristen settes til 1. mars 2005.

Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets anbefalinger. Spørsmålet om likebehandling av eierskap i kraftsektoren er viktig og er samtidig rettslig komplisert. Saken vil derfor bli undergitt en grundig behandling før regjeringen legger frem en proposisjon for Stortinget. Utvalgets utredning og høringsuttalelsene vil utgjøre et viktig grunnlag både for Regjeringens videre behandling av saken og i den videre politiske prosessen, sier statsråd Widvey.

Vedlegg - Hjemfallsutvalgets innstilling (pdf format)
NOU 2004:26
Høring – Hjemfallsutvalget