Historisk arkiv

Ormen Lange og Langeled fremlegges for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stortingsproposisjonen om utbygging av Ormen Lange-feltet og nytt transportsystem - Langeled - til Storbritannia ble 27. februar behandlet i Statsråd og legges nå frem for Stortinget. (27.02.04)

Pressemelding

Nr.: 13/04
Dato: 27.02.2004
Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Ormen Lange og Langeled fremlegges for Stortinget

Stortingsproposisjonen om utbygging av Ormen Lange-feltet og nytt transportsystem - Langeled - til Storbritannia ble i dag behandlet i Statsråd og legges nå frem for Stortinget.

- Utbyggingen av Ormen Lange og Langeled medfører store investeringer og vil være sentrale bidrag til aktiviteten på norsk sokkel. Utbyggingen vil gi betydelige nasjonale og regionale virkninger og vil bidra til at Norge styrker sin posisjon som en av de viktigste leverandørene av gass til Europa. Jeg er derfor svært tilfreds med å kunne legge utbyggingsplanene frem for Stortinget, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Ormen Lange-feltet i Norskehavet er det største gassfunnet på norsk sokkel etter Troll. Utvinnbare ressurser er beregnet til 397 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass og 29 millioner Sm3 kondensat. Planlagt utbyggingsløsning er undervannsutbygging kombinert med ilandføring av gassen til et gassbehandlingsanlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal. Oppstart av gassproduksjon fra feltet vil være høsten 2007. Investeringene ved utbygging av Ormen Lange er beregnet til 46,5 mrd. 2003-kroner.

Gassen fra Ormen Lange-feltet skal transporteres gjennom gassrørledningen Langeled som vil gå fra landanlegget på Nyhamna via en plattform på Sleipner-feltet i sørlige Nordsjøen til Easington i Storbritannia. Investeringene i Langeled er beregnet til 19,4 mrd 2003-kroner.

Gassproduksjonen fra Ormen Lange vil bli på om lag 20 mrd Sm3 pr. år. Dette tilsvarer det totale årlige norske energiforbruket. Utbyggingen vil bidra til at norsk gasseksport kan øke fra 72 mrd Sm3 i 2003 til over 110 mrd Sm3 pr. år innen dette tiåret.

Departementet mottok 4. desember 2003 utbyggingsplanene for Ormen Lange og Langeled. Norsk Hydro Produksjon a.s er operatør for utbyggingen av Ormen Lange-feltet. A/S Norske Shell er operatør i driftsfasen. Norsk Hydro Produksjon a.s vil bli utpekt til å være operatør for Langeled i utbyggingsfasen. Gassco AS vil bli utpekt til å være operatør for Langeled i driftsfasen.

Se St.prp. nr 41 (2003 – 2004) Utbygging og drift av Ormen Lange og anlegg og drift av Langeled m.v.: http://odin.dep.no/oed/norsk/publ/stprp/026001-030028/index-dok000-b-n-a.html