Historisk arkiv

Regjeringen vil verne 52 nye vassdrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Regjeringens omfattende verneforslag sikrer at enda flere flotte vassdrag med store miljøverdier vernes mot kraftutbygging. (11.06.04)

Pressemelding

Nr.: 57/04
Dato: 11.06.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Regjeringen vil verne 52 nye vassdrag

Regjeringen foreslår å verne 52 nye vassdrag i proposisjonen om supplering av verneplan for vassdrag som ble lagt frem for Stortinget fredag.

- Regjeringens omfattende verneforslag sikrer at enda flere flotte vassdrag med store miljøverdier vernes mot kraftutbygging, samtidig som en begrenset vannkraftutbygging kan gjennomføres innenfor forsvarlige miljømessige rammer. Jeg har lagt stor vekt på å finne en god balanse mellom behovet for lokal medvirkning og innflytelse og hensynet til overordnede nasjonale målsettinger, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Regjeringen foreslår å verne 48 av de vassdragene som er vurdert i forbindelse med suppleringen. I tillegg foreslår regjeringen å verne to vassdrag (Tespa og Bjøllåga i Nordland) gjennom en justering av grensene for Saltfjellet nasjonalpark. Regjeringen vil også at to vassdrag som ble tatt ut i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av Saudautbyggingen, tas inn i Verneplan for vassdrag (Åbødalsvassdraget i Rogaland og Vaulo med Langfossen og Saltåna i Hordaland). Regjeringens forslag omfatter dermed 52 nye vassdrag.

Forslaget innebærer vern av vassdrag med et utbyggingspotensial på ca 7,3 terawattimer pr år (TWh/år).

Regjeringen foreslår at Vefsna ikke tas inn i Verneplanen nå. Men det er store verneinteresser knyttet til vassdraget. Departementet vil derfor komme tilbake med forslag om vern av Vefsna i egen sak der det kan åpnes for mindre utbyggingsalternativer som kan kombineres med miljøinteressene i vassdraget.

341 vassdrag med et totalt kraftpotensial på om lag 36,5 TWh/år er allerede vernet mot kraftutbygging. Våren 2001 vedtok Stortinget at Verneplan for vassdrag skulle suppleres. En styringsgruppe med representanter fra Direktoratet for naturforvaltning og Norges Vassdrags- og energidirektorat har ledet det faglige arbeidet med verneplansuppleringen. På bakgrunn av styringsgruppens forslag og innkomne høringsuttalelser utarbeidet NVE innstilling til Olje- og energidepartementet om vern av 40 vassdrag.

Olje- og energidepartementet sendte NVEs innstilling på høring. Natur- og miljøorganisasjonene mente i hovedsak at forslaget til NVE er for lite omfattende, mens utbyggere, grunneiere og næringsorganisasjoner kom til at forslaget omfattet for mange vassdrag.


Olje- og energiminister Einar Steensnæs viser til Sem-erklæringen der det heter: "… Epoken med store vannkraftutbygginger er over. Hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt."

Se vedlagte liste (pdf) over vassdragene som regjeringen tilrår vernet.