Forsiden

Historisk arkiv

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 - utlysning av areal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Regjeringen lyser med dette ut "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004" (TFO 2004). (29.01.04)

Pressemelding

Nr.: 6/04
Dato: 29.01.2004

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 - utlysning av areal

- Regjeringen lyser med dette ut "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004" (TFO 2004). Jeg har i år gjennomført ytterligere forbedringer av tildelingsordningen for å bidra til økt aktivitet på sokkelen. Utlysningsområdet i Nordsjøen og Norskehavet er noe utvidet sammenlignet med TFO 2003. Før jul besluttet regjeringen å åpne for videre helårig petroleumsvirksomhet i Barentshavet syd og slo samtidig fast at det er viktig å påvise tilleggsressurser av gass til Snøhvitfeltet. I tråd med regjeringens beslutning inkluderes et nærområde til Snøhvit i utlysningsområdet, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Regjeringen la i 2003 om konsesjonspolitikken i modne områder ved at de innførte ordningen med "Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)". Endringene ble godt mottatt av industrien, noe som interessen for TFO 2003 viser. Ordningen sikrer at meget store areal nær eksisterende og planlagt infrastruktur er tilgjengelig for industrien i årene som kommer.*

Det er foretatt mindre utvidelser i Nordsjøen og Norskehavet sammenlignet med det utlyste området i TFO 2003. Den største forskjellen i forhold til TFO 2003 er at blokker i Barentshavet inkluderes i TFO 2004. Regjeringen behandlet "Utredning av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet" (ULB) i regjeringskonferanse den 15. desember 2003 og besluttet å åpne for videre helårig petroleumsvirksomhet i de allerede åpnede områdene i Barentshavet syd, med unntak av visse særlig verdifulle områder. Regjeringen slo samtidig fast at det er viktig å knytte tilleggsressurser av gass til Snøhvit for å bedre økonomien i feltet. I tråd med regjeringens beslutning utlyses nå et område i Barentshavet i nærområdet til Snøhvit.

Miljø- og fiskerivilkårene som vil gjelde for Barentshavet bygger på forutsetningene i ULB, som innebærer at det vil være krav om ingen utslipp til sjø ved normal drift. Det er strengere krav enn kravet ellers på sokkelen om nullutslipp av miljøskadelige stoffer. For de øvrige områdene stilles det også strenge miljø- og fiskerivilkår. Det er aktuelt å stille særlige krav for å ivareta det marine miljø, minimere risikoen for utilsiktede utslipp i kystnære områder og tilpasse boreaktiviteten til fiskeriaktiviteten. Kravene vil bli tilpasset utfordringene i de enkelte blokkene.

Det er foretatt vesentlige endringer av konsesjonssystemet i modne deler av sokkelen de seneste årene. For ytterligere å forbedre ordningen har departementet besluttet at areal innenfor det forhåndsdefinerte området som blir tilbakelevert i perioden fra utlysning til søknadsfristen fortløpende skal inkluderes i utlysningsområdet. Dette innebærer at alt areal som leveres tilbake innenfor det forhåndsdefinerte området automatisk vil være å anse som utlyst på tidspunktet for tilbakelevering. Dermed vil andre selskaper som har et annet syn på prospektiviteten i området raskt få mulighet til å utforske dette. Dette vil føre til raskere sirkulasjon av areal og en mer effektiv utforsking av de modne områdene.

En annen forbedring av ordningen er at arbeidsforpliktelsene i tildelte utvinningstillatelser i TFO 2004 og fremtidige TFO konsesjonsrunder skal offentliggjøres. Offentliggjøring av arbeidsforpliktelsene vil bidra til økt gjennomsiktighet og forutsigbarhet for selskapene ved at de vil få bedre kjennskap til innhold og omfang av arbeidsforpliktelser som vil kunne bli stilt opp i utvinningstillatelser i modne områder. Dette kan være spesielt nyttig for nye selskaper som vurderer å søke om andeler i utvinningstillatelser i modne områder.

Praksis for tilbakelevering av deler av utvinningstillatelsen etter utløpet av den initielle perioden er videre endret for tildelinger i modne områder. Det normale i TFO tildelinger er at rettighetshaverne skal tilbakelevere det området for utvinningstillatelsen som ikke er omfattet av en innsendt utbyggingsplan. Denne regelen vil gjelde for de tillatelser som blir tildelt med en arbeidsforpliktelse som leder frem mot innsendelse av en utbyggingsplan.

Søknadsfristen er satt til 1. oktober 2004 klokken 12.00. Tildeling er planlagt gjennomført i desember 2004.

Det er anledning til å søke om andeler i utvinningstillatelser i ikke tildelte områder innenfor de forhåndsdefinerte områdene, som er angitt på utlysningskartene. Det kan også søkes på områder som blir tilbakelevert innenfor de forhåndsdefinerte områdene innen søknadsfristens utløp. Oppdaterte kart (Oljedirektoratets interaktive faktakart) som viser tilgjengelig areal finnes på Oljedirektoratets nettside, www.npd.no.

Kartene (i pdf format)
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet

Brosjyre

Se også pressemelding fra den 26. mai 2003