Historisk arkiv

Fortsatt forbruksvekst av strøm krever tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeidet prognoser vedrørende forbruket av elektrisitet. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 137/05
Dato: 14.10.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Fortsatt forbruksvekst av strøm krever tiltak

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeidet prognoser vedrørende forbruket av elektrisitet. Prognosene viser en vekst på mellom 20 og 40 terawattimer (TWh) fram til 2030, selv med en sterk satsing på energiomlegging og energieffektivisering. Med en uforandret kraftpris i årene som kommer forventes nettoforbruket i alminnelig forsyning å øke fra 80,4 TWh i 2005 til 108,5 TWh i 2030. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 1,1 TWh eller 1,2 prosent per år i gjennomsnitt over perioden. Veksten antas å bli sterkest i husholdningene, med rundt 1,7 prosent årlig økning.

-For å møte den betydelige forbruksveksten i årene framover er det viktig både å legge til rette for ny kraftproduksjon og å styrke overføringsforbindelsene, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. - På denne måten kan vi sikre en høy forsyningssikkerhet og en effektiv utnyttelse av våre naturressurser, legger Widvey til.

I følge SSBs egen forbruksundersøkelse utgjør elektrisitet 79 prosent av husholdningenes energibruk. Denne sterke avhengigheten av elektrisitet gjør det stadig viktigere å sørge for en mer sammensatt produksjon, som gjør oss mindre sårbare overfor nedbørsvariasjoner. Regjeringen har i hele fireårsperioden arbeidet aktivt for å legge bedre til rette for investeringer både i produksjon basert på nye fornybare energikilder og i økt bruk av naturgass.