Historisk arkiv

Plan for utbygging og drift for Skinfaks og endret plan for utbygging og drift for Rimfaks er godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 18/05
Dato: 11.02.05

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Plan for utbygging og drift for Skinfaks og endret plan for utbygging og drift for Rimfaks godkjent

Plan for utbygging og drift (PUD) for Skinfaks og endret PUD for Rimfaks ble i dag godkjent av Kongen i statsråd.

- Skinfaks/Rimfaks IOR*-prosjektet er et godt eksempel på at det fremdeles finnes store muligheter på norsk sokkel – også i modne områder. Jeg ser svært positivt på at det iverksettes prosjekter som tar sikte på økt utvinning fra eksisterende felter, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Feltene Skinfaks og Rimfaks ligger i Tampen-området. Rimfaks er i produksjon og utbyggingsplanen innebærer tiltak for økt utvinning fra dette feltet. Skinfaks/Rimfaks IOR er planlagt utbygd med en undervannsinstallasjon koblet til og operert som en integrert del av Gullfaks-feltet. Utbyggingen vil utnytte ledig prosesseringskapasitet på Gullfaks C-plattformen og bidra til å opprettholde produksjonen på plattformen. Prosjektet vil bidra til økt verdiskaping i Gullfaks-området og innebærer en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Operatøren Statoil har anslått de totale investeringene i tilknytning prosjektet til om lag 3,4 milliarder kroner.

- Dette er en av flere feltutbygginger myndighetene venter å godkjenne i år. Den valgte utbyggingsløsningen er fleksibel og tar høyde for mulige tilleggsressurser i området i fremtiden. Skinfaks/Rimfaks IOR vil derfor kunne bidra til forlenget levetid for Gullfaks-feltet, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Produksjonsstart er i følge planen satt til slutten av 2006. De utvinnbare volumene knyttet til prosjektet er om lag 11 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, og kan størrelsesmessig sammenlignes med Varg-feltet, et lite felt på norsk sokkel.

*IOR = Increased oil recovery (økt oljeutvinning)