Historisk arkiv

TFO 2005 — Viktige utvidelser av de forhåndsdefinerte områdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen lyste mandag ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005). (31.01.05)

Pressemelding

Nr.: 13/05
Dato: 31.01.05

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

TFO 2005 – Viktige utvidelser av de forhåndsdefinerte områdene

Regjeringen lyste mandag ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005).

-Selv om pilene for leteaktiviteten nå peker oppover, vil vi fortsatt holde et høyt tempo når det gjelder utlysning og tildeling av nye tillatelser på norsk sokkel, slik at leteaktiviteten opprettholdes på et høyere nivå, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. -Uoppdagede ressurser i de modne områdene representerer store verdier, og derfor er det foretatt viktige utvidelser av de forhåndsdefinerte områdene i Nordsjøen og i Norskehavet, sier statsråden.

- De målrettede tiltakene regjeringen har iverksatt har bidratt vesentlig til den positive utviklingen vi venter i år, med en stor økning i antallet planlagte letebrønner sammenlignet med 2004. Den høye oljeprisen er selvfølgelig også viktig, og kan forklare mye av den ventete økningen i leteaktiviteten, sier hun.

Med utlysningen av TFO 2005 er det foretatt viktige utvidelser av de forhåndsdefinerte områdene. På utlysningstidspunktet er 192 blokker eller deler av blokker utlyst i TFO 2005. Utvidelsen av de forhåndsdefinerte områdene i 2005 utgjør 41 ikke-konsesjonsbelagte blokker eller deler av blokker.

Det er fremdeles betydelige gjenværende ressurser, både påviste og uoppdagede, i de modne delene av norsk sokkel. Levetiden på den eksisterende infrastrukturen innenfor TFO-områdene er begrenset, og det er derfor viktig å påvise og utvinne ressurser i områdene før denne infrastrukturen stenges ned.

TFO utlyses for tredje gang
Systemet med tildeling i forhåndsdefinerte områder ble introdusert første gang i 2003. De årlige TFO-tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel. TFO-området skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på sokkelen modnes for petroleumsaktiviteten, men området skal ikke innskrenkes.

Søknadsfristen er satt til 30. september 2005 klokken 12.00. Tildeling er planlagt gjennomført i desember 2005.

Det er anledning til å søke om andeler i utvinningstillatelser i ikke tildelte områder innenfor de forhåndsdefinerte områdene som er angitt på utlysningskartene. Det kan også søkes på områder som blir tilbakelevert innenfor de forhåndsdefinerte områdene innen søknadsfristens utløp. Oppdaterte kart (Oljedirektoratets interaktive faktakart) som viser tilgjengelig areal finnes på Oljedirektoratets nettsted, www.npd.no.

Utlysningskartene (i pdf):
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet

Brosjyre (i pdf)