Historisk arkiv

Videre satsing på nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Med regjeringens satsing på nordområdene kan vi styrke kartlegging, forskning og miljøovervåking i nord samt utvide samarbeidet med Russland, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 134/05
Dato: 14.10.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Videre satsing på nordområdene

Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det bevilget 65 millioner kroner for å styrke Norges innsats i nordområdene. Regjeringen følger nå opp dette initiativet, og foreslår i budsjettet for 2006 en interdepartemental nordområdesatsing på 130 millioner kroner.

-Med regjeringens satsing på nordområdene kan vi styrke kartlegging, forskning og miljøovervåking i nord samt utvide samarbeidet med Russland, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Som en del av satsingen foreslår regjeringen å øke kunnskapen om sjøbunnen, sjøfugl og geologiske forhold ved å videreføre og styrke MAREANO*- og SEAPOP**-programmet med 30 millioner kroner. I tillegg foreslås det 10 millioner til geovitenskapelige aktiviteter innenfor kartlegging, teknologi- og kompetanseutvikling. Dette arbeidet vil omfatte tokt for innsamling av data i nordområdene der ulike fagdisipliner kan delta.

Satsingen innebærer en økning av tilskuddet til prosjektsamarbeidet med Russland i Barentsregionen og til atomsikkerhetssamarbeidet med Russland i nord. Med forslaget ønsker også regjeringen å styrke Barentssekretariatet i Kirkenes.

-For å sikre en kunnskapsbasert ressursforvaltning i nordområdene må den geovitenskapelige forståelsen styrkes. Regjeringen foreslår derfor å bevilge
10 millioner kroner til kartlegging, teknologi- og kompetanseutvikling relatert til nordområdene, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

* MAREANO – marin arealdatabase for norske kyst- og havområder
** SEAPOP – Seabird Population Management and Petroleum Operation