Historisk arkiv

Rapport om vindkraft og miljøvirkninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Rapport om vindkraft og miljøvirkninger

I regjeringens Sem-erklæring er det fastsatt et mål om å bygge vindkraftanlegg som årlig produserer 3 TWh innen 2010.Målet bygger på målsetninger for energiomleggingen fastsatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr 29 (1998-99) Om energipolitikken.

Bygging og drift av vindkraftverk er konsesjonspliktig etter energiloven. NVE er konsesjonsmyndighet for slike saker og innehar også rollen som ansvarlig myndighet for behandling av meldinger og konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens regler i tilknytning til slike anlegg.

I forbindelse med sluttbehandling av konsesjonssøknader tilknyttet de første større vindkraftverk ble spørsmålet om miljøvirkninger av slike anlegg drøftet mellom miljø- og energimyndighetene. Hvordan kan man sikre at utbygging av vindkraftverk skjer på godt egnede arealer og med et akseptabelt konfliktnivå?

For å utvikle et bedre felles kunnskapsgrunnlag på dette området, igangsatte Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet, etter forslag fra NVE, et utredningsprosjekt høsten 2001. Her skulle en gjennomgå erfaringer fra de større vindkraftprosjekter så langt, sammenfatte problemstillinger og gi innspill til videre behandling av vindkraft.

Resultatet av arbeidet foreligger nå i en rapport. Prosjektgruppen har bestått av medarbeidere fra NVE, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren med en konsulent fra Statkraft Grøner AS som sekretær. Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet har ledet styringsgruppen for prosjektet.

Les mer om rapporten på NVEs hjemmesider