Historisk arkiv

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 – utlysning av areal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Regjeringen legger med dette om konsesjonstildelingssystemet for å stimulere til en mer effektiv utforskning av de modne områdene på hele den norske sokkelen. (26.05.03)

Pressemelding

Nr.: 57/03
Dato: 26.05.2003

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 – utlysning av areal

- Regjeringen legger med dette om konsesjonstildelingssystemet for å stimulere til en mer effektiv utforskning av de modne områdene på hele den norske sokkelen. Omleggingen innebærer større forutsigbarhet, forenklinger og at det blir mulig å søke på større arealer. I modne områder av sokkelen er det et betydelig potensial for å påvise nye ressurser, inkludert tilleggsressurser som kan tilknyttes eksisterende installasjoner. Realisering av disse verdiene er viktig for å opprettholde Norges posisjon som en stor eksportør av olje og gass, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

I Stortingsmelding nr. 38 (2001-2002) introduserte regjeringen ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder i modne deler av kontinentalsokkelen. Ordningen erstatter de årlige Nordsjøtildelingene.

Den nye ordningen vil gi selskapene større forutsigbarhet. Industrien vil gjennom fastsettelsen av faste, forhåndsdefinerte leteområder vite hvilke områder som vil være tilgjengelige i modne deler av sokkelen også i følgende år. I fremtidige år legges det opp til en fast timeplan for rundene. Fra 2004 vil det hvert år være mulig å søke fra 1. januar til 1. oktober. Departementet vil etter søknadsfristens utløp behandle søknadene som har kommet inn i perioden, med etterfølgende tildeling av arealer innen utløpet av samme år.

Perioden fra søknadsfrist og ut året vil være lukket for søknader. I denne perioden vil departementet vurdere om det forhåndsdefinerte området skal utvides, og foreta eventuelle endringer i rammeverket. Det tas sikte på at området over tid utvides etter hvert som nye områder modnes. Den økte forutsigbarheten med hensyn til hvilke areal som er tilgjengelige og timeplanen for rundene vil bedre selskapenes mulighet for langsiktig planlegging og optimal allokering av interne ressurser.

Departementet har videre gjennomgått kravene i søknadsdokumentasjonen og vil gjøre forenklinger i disse.

Regjeringen gjør med dette også større arealer tilgjengelig for industrien i den forestående konsesjonsrunden. En viktig endring i forhold til tidligere års Nordsjøtildelinger er at regjeringen denne gangen inkluderer områder på Haltenbanken i Norskehavet. I Nordsjøen blir det gjort en mindre utvidelse i forhold til Nordsjørunden 2002. Totalt utgjør det utlyste arealet 143 blokker eller deler av blokker.

I utlysningsområdet i Nordsjøen og på Haltenbanken har det vært petroleumsaktivitet i mange år. Dette er modne områder med god forståelse av geologien. I disse områdene av sokkelen er det et betydelig potensial for å påvise nye ressurser, inkludert tilleggsressurser som kan tilknyttes eksisterende installasjoner.

Søknadsfristen er satt til 1. oktober 2003. Tildeling er planlagt gjennomført i desember 2003.

Følgende blokker eller deler av blokker er lyst ut:
1/2, 5, 6, 9
2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
7/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
8/7, 8, 9, 10, 11, 12
15/2, 3, 5, 6, 8, 11, 12
16/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
17/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
24/3, 9, 11, 12
25/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
26/10, 11
29/3, 6, 9
30/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
31/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
33/5, 6, 9, 12
34/4, 7, 8, 10, 11
35/8, 9, 12
6406/1, 3, 5, 12
6407/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
6506/11, 12
6507/3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
6508/1
6607/12
6608/10, 11

Kartene (i pdf format)
Brosjyre (i pdf format)