Historisk arkiv

"Bergensprogrammet": Delvis bompengefinansiering, arbeid med "Ringveg vest" og bybanen kan begynne i 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- For å oppfylle målene i Bergensprogrammet er det helt avgjørende å få til en omfattende utbygging og styrking av kollektivtransporten. Arbeidet med Bergensprogrammet må derfor sikres en god framdrift, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. (14.06.02)

Pressemelding

Nr.: 68/2002
Dato: 14.06.02

"Bergensprogrammet": Delvis bompengefinansiering, arbeid med "Ringveg vest" og bybanen kan begynne i 2005

- Gjennomføring av "Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø" er viktig for å bedre miljøet og framkommeligheten i Bergen. For å oppfylle målene i Bergensprogrammet er det helt avgjørende å få til en omfattende utbygging og styrking av kollektivtransporten. Arbeidet med Bergensprogrammet må derfor sikres en god framdrift.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at det i statsråd i dag er lagt fram et forslag om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet. Programmet er utarbeidet av Bergen kommune, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Hordaland. Bedre miljø, redusert vekst i biltrafikken, økt andel kollektivreisende og reduserte transportkostnader for nyttetrafikken, er målene for programmet.

Bergensprogrammet bygger på tre omfattende hovedprosjekter: De to største og viktigste er ”Ringveg vest” og bybanen. Anleggsarbeidet med disse to prosjektene kan etter dagens planer ta til i 2005. Skansentunnelen er det tredje hovedprosjektet, og det er nå lagt opp til at arbeidet med tunnelen skal ta til i perioden 2006-2015. Disse tre hovedprosjektene har til sammen en kostnadsramme på om lag 2,25 milliarder kroner. Dette tilsvarer omkring 70 prosent av de samlede midlene som i løpet av bompengeperioden på 10 år vil være til disposisjon for Bergensprogrammet i form av bompenger og riksvegbevilgninger over statsbudsjettet.

I tillegg til de tre hovedprosjektene omfatter Bergensprogrammet også en rekke andre tiltak for å bedre framkommeligheten og for å legge til rette for kollektivtrafikken. Trafikksikkerhets- og miljøtiltak inngår dessuten i programmet, sammen med tiltak for gående og syklende.

Den samlede kostnadsrammen for Bergensprogrammet i bompengeperioden er på vel 4,3 milliarder kroner. Av dette beløpet gjelder 1,27 milliarder kroner tiltak for kollektivtransporten, 1,585 milliarder kroner er knyttet til vegtiltak, mens det resterende beløpet på 1,46 milliarder kroner skal nyttes til planlegging, utbygging av gang- og sykkelveger, miljøtiltak og særlige tiltak i Bergen sentrum.

I finansieringsopplegget for Bergensprogrammet er det lagt til grunn at nær 2,3 milliarder kroner av kostnadene skal finansieres ved hjelp av bompenger. 1,785 milliarder kroner er forutsatt finansiert ved riksvegbevilgninger over statsbudsjettet. Det resterende beløpet forusettes finansiert ved 150 millioner kroner i fylkeskommunale midler og 100 millioner kroner i kommunale midler.

Videre framdrift

Regjeringen viser i sitt forslag til at lokal kollektivtransport hovedsakelig er et fylkeskommunalt ansvar, og at man derfor forutsetter at fylkeskommunen prioriterer og legger til rette for økte markedsandeler for kollektivtransporten i Bergen. - Det er viktig å holde framdrift i arbeidet med planlegging og utfredning av Bergensprogrammet. På statsbudsjettet for 2005 er det satt av 5 millioner kroner for å framskynde planleggingen av en bybane i Bergen. Det forutsettes at bybaneprosjektet får tilført planmidler som sikrer framdriften også i kommende år, går det fram av regjeringens forslag.

Det nå er kommet i gang en reguleringsprosess for de to prosjektene ”Ringveg vest” og bybanen. Ifølge de planer som nå foreligger kan anleggsarbeid for begge prosjektene settes i gang i 2005. Etter at det er gjennomført en kvalitetssikring av bybaneprosjektet vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av dette prosjektet. Samferdselsdepartementet vil samtidig ta endelig stilling til valg av utbygging og finansiering av kollektivtransporttiltak i Bergensprogrammet. I forslaget blir det pekt på at de foreløpige resultatene fra nye utfyllende beregninger for analyse av bybanen tyder på at banealternativene synes å ha bedre nyttekostnadstall enn det mest realistiske bussalternativet.

- Stortinget vil bli invitert til å treffe vedtak om enkeltprosjektene i Bergensprogrammet i forbindelse med de årlige budsjettforslagene, og etter at nødvendige utredninger, plangrunnlag og kvalitetssikrede kostnadsoverslag foreligger, heter det i regjeringens forslag.


For nærmere opplysninger – se: St.prp. nr. 76 (2001-2002) Om delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø