Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statens vegvesens produksjonsvirksomhet: Omdanning til statlig aksjeselskap skal gi "mer veg for pengene"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag har lagt fram forslag som gjelder omdanningen av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet. (11.10.02)

Pressemelding

Nr.: 130/02
Dato: 11.10.02

Statens vegvesens produksjonsvirksomhet: Omdanning til statlig aksjeselskap skal gi ”mer veg for pengene”

- Omdanningen av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til et statlig aksjeselskap betyr at vi skal få mer igjen for de offentlige midlene som går til vegformål. Omdanningen fører til et klart skille mellom Statens vegvesens myndighetsoppgaver og produksjonsvirksomheten. Samtidig åpner dette for full konkurranse om drift, vedlikehold og bygging av vegnettet i Norge. Dette gir en bedre samlet bruk av det offentliges ressurser, og er et viktig ledd i regjeringens program for omstilling i offentlig sektor.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at regjeringen i statsråd i dag har lagt fram forslag som gjelder omdanningen av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet. Stortinget sluttet seg i fjor høst til Bondevik-regjeringens forslag om en slik omdanning, med virkning fra 1. januar 2003.

De forslag som er lagt fram i statsråd i dag gjelder nødvendige lovendringer og budsjettmessinger endringer i forbindelse med omdanningen.

Produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen omfatter bygging, vedlikehold og drift av veger, bruer og tunneler. Disse arbeidsoppgavene er rettet inn mot både riksveger og fylkesveger, med tilhørende gang- og sykkelveger og ferjekaier. Produksjonsvirksomheten hadde i 2001 en samlet omsetning på 6,55 milliarder kroner og omfattet om lag 5 000 årsverk, noe som er om lag halvparten av de ansatte i Statens vegvesen.

Eierskapet i det nye aksjeselskapet skal forvaltes av Samferdselsdepartementet.

Konkurranse på like vilkår

Omdanningen til statlig aksjeselskap betyr at Statens vegvesens produksjonsvirksomhet vil få rammevilkår som er mest mulig på lik linje med de vilkår som gjelder for de private konkurrentene. Samtidig vil utskilling i eget selskap medføre et skille mellom produksjonsdelen og myndighetsiden. Et slikt skille vil gi troverdighet i markedet. Det vil legge grunnlaget for reell konkurranse om alle oppdrag, og betyr også at det blir enklere å følge likebehandlingsprinsippet for offentlige anskaffelser. Selskapet vil konkurrere om oppdrag fra Statens vegvesens forvaltningsdel på lik linje med private aktører. Det nye selskapet må derfor forholde seg til Statens vegvesen på samme måte som sine konkurrenter. Det legges opp til full konkurranseutsetting av alle nye oppdrag fra og med 1. januar neste år. Samtidig er det lagt opp til at løpende oppdrag som produksjonsvirksomheten har fra Statens vegvesen, blir videreført inn i det nye selskapet, går det fram av regjeringens forslag.

- Det nye selskapet skal framstå som en kompetent og effektiv entreprenørbedrift. Selskapet vil bygge videre på kompetanse, teknologi og ressurser som i dag finnes i Statens vegvesens produksjonsvirksomhet. Selskapets virksomhetsområde skal i utgangspunktet omfatte arbeid som gjelder samferdselsinfrastruktur. Men selskapet står fritt til også å konkurrere i markeder utenfor samferdselsområdet, eventuelt sammen med strategiske alliansepartnere. Selskapet vil også kunne drive virksomhet i utlandet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm

Ansattes rettigheter overføres til det nye selskapet

Samferdselsdepartementet legger til grunn for omdanningen at ansatte som er tilknyttet produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen skal overføres til det nye selskapet per 1. januar 2003.

Ved utskillelsen vil arbeidsmiljølovens regler om blant annet ansettelse, oppsigelse og fortrinnsrett avløse reglene i tjenestemannsloven. Dessuten vil arbeidstvistloven avløse tjenestetvistloven.

- Regjeringen har lagt vekt på å få til gode ordninger for de ansatte for å håndtere de endringer som omdanningen til aksjeselskap fører med seg, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

For alle ansatte som overføres til aksjeselskapet legges det til grunn at den enkelte arbeidstakers ansettelsesforhold løper uavbrutt inn i det nye selskapet, fordi selskapet er å anse som videreføring av eksisterende virksomhet. Det er dessuten lagt til grunn at alle ansatte i Statens vegvesen som overføres til det nye selskapet skal beholde i inntil tre år de til enhver tid gjeldende rettigheter knyttet til tjenestemannslovens bestemmelser om ventelønn og fortrinnsrett til statlig stilling.

For å tilpasse bemanningen til en endret markedssituasjon vil selskapet få mulighet til å benytte tidligpensjon og opprettholde særaldersgrenser for en del grupper av arbeidstakere. I tillegg vil selskapet vurdere andre tiltak, som blant annet sluttpakker og omskoleringstiltak. Det legges opp til at tilskudd til restruktureringsforpliktelser blir bevilget over statsbudsjettet i årene 2003, 2004 og 2005. For 2003 foreslås det en bevilgning på 492 millioner kroner.

Selskapets analyser anslår at bemanningen i det nye selskapet må gå ned fra om lag 4 750 til om lag 3 600 personer i løpet av 2003. Utviklingen i antall ansatte vil være avhengig selskapets konkurranseevne og utviklingen i anleggsmarkedet.

I regjeringens forslag er det lagt til grunn at selskapet etableres med en åpningsbalanse der egenkapitalen er på 1 900 millioner kroner og med en likviditet på 1 600 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet vil fram mot etableringen av selskapet kvalitetssikre og gå gjennom tallene som legges inn i den endelige åpningsbalansen. Denne vil bli fastsatt når resultatene fra den regnskapsmessige avslutningen foreligger.

Samferdselsdepartementet legger opp til at avkastningskravet for det nye selskapet skal utformes etter de samme prinsipper som gjelder for private selskaper.Til redaksjonen

For nærmere opplysninger – se:

St.prp. nr 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003) Om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap (pdf, foreløpig versjon)

Ot.prp. nr. 6 (2002-2003) Om lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

Til toppen