Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Løft for kollektivtransporten: 8,3 milliarder kroner - nær 600 millioner kroner mer enn i 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 116/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Løft for kollektivtransporten: 8,3 milliarder kroner – nær 600 millioner kroner mer enn i 2002

Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes nær 8,3 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak. Dette er en økning på 7,7 prosent, eller nesten 600 millioner kroner, sammenliknet med 2002.

- Et kraftig løft for kollektivtransporten, særlig i storbyene, er nødvendig for å oppnå bedre framkommelighet, renere luft og velfungerende, trivelige bysamfunn. Virkemidlene er økte statlige bevilgninger, bedre samordning og organisering av kollektivtransporten og mer konkurranse og dermed effektivisering. I forslaget til statsbudsjett for 2003 følger regjeringen opp den offensive politikken i stortingsmeldingen om kollektivtransport, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Regjeringen vil særlig styrke framkommelighet og brukervennlighet for kollektivtransport på veg og bane i de største byområdene, og det vil bli lagt vekt på at veg- og kollektivtransport i større grad blir sett i sammenheng, heter det i regjeringens budsjettforslag for 2003.

Av midlene på 8,3 milliarder kroner er 7,7 milliarder kroner foreslått bevilget over statsbudsjettet, mens 537 millioner kroner er bompengemidler.

Midler til kollektivtransport i 2003 fordeler seg slik:

 • Kollektivtiltak over vegbudsjettet, investeringer i infrastruktur: Om lag 780 millioner kroner (inklusive bompenger), blant annet 350 millioner kroner til å ruste opp og bygge ut T-banen i Oslo, og midler til utbygging av kollektivfelt, lyskryssprioritering, terminaler, holdeplasser i de største byområdene. Øker med 240 millioner kroner sammenliknet med 2002.
 • Kjøp av persontransporttjenester fra NSB (region- og lokaltog, nærtrafikk og intercitytrafikk): 1 386 millioner kroner, øker med 88 millioner kroner, eller 6,8 prosent, sammenliknet med saldert budsjett for 2002.
 • Investeringer i jernbanens infrastruktur: 1 346 millioner kroner, øker med nær 58 millioner kroner, eller 4,5 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2002.
 • Drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur: 3 002 millioner kroner, øker med nær 137 millioner, eller 4,8 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2002.
 • Skole- og studentrabatt for reiser over lange strekninger: 42 millioner kroner. (Ny ordning på Samferdselsdepartementets budsjett, overført fra Utdannings- og forskningsdepartementet)
 • Ungdomskort og 40 prosent skole- og studentrabatt på lokale kollektivreiser i alle fylker: 136 millioner kroner. Rabatten ble innført 1. august i år og i 2002 blir det brukt 63 millioner kroner på denne ordningen
 • Særskilte tilskudd til kollektivtransport, blant annet til forarbeidet med insentivordning og til investeringer i infrastruktur for å sikre at kollektivtransporten blir tilgjengelig for alle: 10 millioner kroner. (Ny ordning)
 • Tilskudd til riksvegferjedrift: 1 091 millioner kroner, øker med om lag 40 millioner, sammenliknet med saldert budsjett for 2002.
 • Statens tilskudd til Hurtigruten for å opprettholde et helårig og daglig tilbud: 183 millioner kroner, på om lag samme nivå som i 2002.
 • Statlig kjøp av flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme: 401 millioner kroner, om lag på samme nivå som i.

I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler som støtte til drift av lokal kollektivtransport i fylkene. I 2001 brukte fylkeskommunene rundt 3,8 milliarder kroner av sine frie inntekter, det vil si skatteinntekter og statlige overføringer, som støtte til drift av lokal kollektivtransport.

780 millioner til kollektivtransporttiltak på vegnettet – en økning på over 40 prosent

Regjeringen øker innsatsen på kollektivtransport innenfor Statens vegvesens virkeområde betydelig i 2003. Om lag 780 millioner kroner (medregnet bompengemidler) skal nyttes til tiltak for kollektivtransporten, sammenliknet med om lag 540 millioner kroner i 2002.

Innenfor budsjettet til riksveginvesteringer er det satt av om lag 240 millioner kroner til særskilte kollektivtransporttiltak. Dette er en økning på 60 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenliknet med saldert budsjett 2002 og 110 millioner kroner, eller 85 prosent, sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002.

Regjeringen ønsker særlig å styrke kollektivtransporten i storbyområdene, heter det i budsjettforslaget.

 • Det legges til grunn at det skal benyttes om lag 590 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus i 2003 innenfor Statens vegvesens virkeområde. Midlene skal blant annet gå til oppfølging av Oslopakke 1 og 2 (lyskryssprioritering, kollektivfelt og andre framkommelighetstiltak for buss og trikk), i tillegg til at staten vil bidra med ekstraordinære midler til å ruste opp T-banen. Det legges opp til å bruke 135 millioner kroner til opprusting av T-banen. Av dette skal 100 millioner kroner bevilges over statsbudsjettet, mens 35 millioner kroner er bompengemidler. Dessuten skal det benyttes 215 millioner kroner i bompengemidler til utbygging av T-baneringen i Oslo i 2003.
 • I Bergensområdet forutsettes det brukt i alt 100 millioner kroner. Størstedelen av midlene skal brukes til framkommelighetstiltak, særlig kollektivfelt, men også til holdeplasser og terminaler. Det skal i tillegg avsettes midler til å sikre framdriften i Bergen kommunes arbeid med planlegging av bybane.
 • I Stavangerområdet forutsettes det brukt rundt 30 millioner kroner i 2003. Midlene skal blant annet gå til terminaler og framkommelighetstiltak som kollektivfelt og signalprioritering.
 • I Trondheimsområdet forutsettes det brukt 20 millioner kroner til kollektivknutepunkt og innfartsparkering, i tillegg til tiltak for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken, blant annet signalprioritering.
  • Om lag 15 millioner kroner forutsettes brukt i Kristiansandsområdet. Midlene er i hovedsak forutsatt å gå til utbygging av Bussmetro, men også til busslommer og kollektivfelt.
  • Det forutsettes brukt om lag 7 millioner kroner til tiltak for kollektivtransporten i byområdene i Østfold.

5,8 milliarder kroner til jernbanen – øker med 280 millioner kroner

Innenfor budsjettforslaget til jernbane foreslår regjeringen å satse mer ressurser på hovedstrekningene, intercitytriangelet og jernbanenettet rundt de største byene.

- Det skal legges vekt på å legge forholdene til rette for bedre kapasitet, frekvens, kvalitet og regularitet. Jernbanen skal styrkes der den har sine største fortrinn, går det fram av budsjettforslaget.

 • Regjeringen foreslår å øke tempoet i utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Skøyen – Asker på Drammensbanen og vil sette av 900 millioner kroner til arbeider på strekningen Sandvika – Asker i 2003.
 • 25 millioner kroner er foreslått til planlegging og grunnerverv i 2003 i forbindelse med utbyggingen av Lysaker stasjon. Det er behov for å bygge ut Lysaker stasjon til firespors stasjon. Dessuten er det nødvendig å forbedre overgangsmulighetene til andre kollektive transportmidler, blant annet for trafikk til og fra Fornebu.
 • Det skal bygges 14,5 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Det foreslås avsatt 20 millioner kroner til planlegging og prosjektering av dette i 2003. Bevilgningen gjør det mulig med byggestart i 2004.

I tillegg foreslår regjeringen 73,8 millioner kroner til stasjoner og knutepunktutvikling i 2003. Stasjonstiltak i Østlandsområdet skal prioriteres, i tillegg til enkelttiltak i Trondheims- og Bergensområdet og tiltak på Kongsberg stasjon. Videre foreslås 91,3 millioner kroner til tiltak som har som mål å øke kapasiteten på jernbanenettet på viktige strekninger. Innenfor disse midlene vil 20 millioner kroner brukes til bygging av nytt kryssingsspor på Kongsvingerbanen.

178 millioner kroner til skole-, student- og ungdomsrabatt

Regjeringen foreslår å bevilge 109 millioner kroner i kompensasjon for ordningen med 40 prosent skole- og studentrabatt for periode – og flerreisekort som ble innført 1. august 2002. Ordningen omfatter NSBs lokale togtilbud og den lokale kollektivtransporten som fylkeskommunene yter tilskudd til. For 2003 er kompensasjonen til fylkeskommunene satt til 88 millioner kroner, mens kompensasjonen på 21 millioner kroner til NSB AS inngår som en del av statens kjøp av persontransporttjenester fra NSB AS.

I tillegg foreslår regjeringen at fylkeskommunene skal få en kompensasjon på 27 millioner kroner for å tilby ungdomskort til ungdom mellom 16 og 19 år.

Fra og med 1. januar 2003 vil Samferdselsdepartementet overta ordningen med studentrabatt for lengre reiser. Denne ordningen lå tidligere under Utdannings- og forskningsdepartementet, og omfatter rabatt på lengre reiser med NSB, Hurtigruten og Nord-Norge-ekspressen. Det foreslås å bevilge totalt 42 millioner kroner til dette formålet i 2003. Formålet med ordningen er å gi studenter og elever med lengre reiser et godt og rimelig transporttilbud mellom hjemsted og studiested.

Samferdselsdepartementet vil i forbindelse med denne nye bevilgningen på departementets budsjett gå særskilt gjennom dagens avtaler med NSB om studentrabatt. Departementet tar sikte på innføring av eventuelle forbedringer som i større grad kan stimulere studenter med stort reisebehov til å velge tog fra høsten 2003.

Bedre samordning av kollektivtransporten

I tillegg til de statlige bevilgningene til kollektivtiltak har regjeringen satt i gang andre tiltak for å bedre samordning og organisering av kollektivtransporten, med sikte på å utnytte ressursene mer effektivt. Blant annet vil regjeringen ta initiativ til å opprette et samordningsorgan for kollektivtransporten i det sentrale Østlandsområdet. Samarbeidsorganet skal bestå av aktører som disponerer lokale og statlige midler på transportområdet. Det er for 2003 foreslått avsatt midler til opprettingen av samordningsorganet.

Mer kollektivtransport for pengene

Regjeringen mener at det fortsatt er mulig å få til en mer effektiv ressursbruk innen kollektivtransporten. Dette gjelder både bedre utnyttelse av kollektivtransportens inntekstgrunnlag og kostnadsreduksjoner.

For å gi de reisende et bedre tilbud og for å anspore til at kollektivtransport utføres mest mulig effektivt, vil regjeringen legge til rette for økt bruk av anbud som gjennomgående prinsipp ved statlig kjøp av persontransporttjenester. Anbudskontrakter kan også omfatte belønningsordninger som gjør det lønnsomt for trafikkselskapene å forbedre kvaliteten på rutetilbudet.

Det legges opp til å legge drift av flere riksvegferjesamband ut på anbud i 2003. Dessuten legges det opp til anbudskonkurranse for drift av persontrafikk med tog på enkelte prøvestrekninger på jernbanenettet som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, med sikte på at trafikken kan komme i gang i 2004. Regjeringen går i forslaget til statsbudsjett 2003 inn for å utlyse anbudskonkurranse for drift av persontrafikk på Gjøvikbanen og Vossabanen (lokaltog Bergen - Voss - Myrdal) blir lyst ut.

For kjøp av persontransporttjenester med tog legges det opp til å innføre en ordning med såkalte "kvalitetskontrakter med resultatavhengig tilskudd". Det betyr at utbetalt godtgjørelse til dels vil være avhengig av at den som utfører transporten oppnår resultater i tråd med avtalefestet krav til kvalitet på transporttjenestene. Kontraktssystemet vil bli innført gradvis for å få erfaring når det gjelder å måle effekten av insitamentordningen, økonomiske konsekvenser og avklare ansvarsdeling innenfor kontrakten.

Forsøk med sambruksfelt

I budsjettforslaget blir det også vist til at Samferdselsdepartementet ønsker å gjøre sambruksfelt på flerfeltsveg til en varig ordning, for å bidra til at færre kjører alene i personbiler. Sambruksfelt betyr at ett felt på en flerfeltsveg reserveres for kollektivtrafikk og personbiler med et visst antall personer. I dag gjennomføres forsøk med flerbruksfelt i Trondheim og i Kristiansand. Ordningen i Trondheim vil bli varig, og det tas sikte på å sette i gang liknende forsøk i Bergen og i Oslo/Akershus.